Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pagamento fraccionado: modalidade artigo 40.3 LIS

Regulación: Disposición adicional quinta LIS

Poderá reducirse da base impoñible o importe da RIC, que prevexa realizarse, rateada en cada un dos períodos dos 3, 9 ou 11 primeiros meses do período impositivo e co límite máximo do 90 por cento da base impoñible de cada un deles .

Se o importe da reserva que se dote fóra inferior en máis dun 20 por cento do importe da redución na base impoñible realizada para calcular a contía de cada un dos pagamentos fraccionados elevados ao ano, a entidade estará obrigada a regularizar os devanditos pagamentos pola diferenza entre a previsión inicial e a dotación efectiva, sen prexuízo da liquidación dos intereses e recargas que resulten procedentes.