Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas negativas

Formalización do modelo 200

Nos recadros [00225] e [00226] «Rendas negativas (art. 11.9 e 11.10 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, débense incluír as diferenzas de imputación temporal derivado da aplicación do artigo 11.9 e 10 da LIS :

O artigo 11.9 da LIS establece que as rendas negativas xeradas na transmisión de elementos do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios, inmobilizado intanxible e valores representativos de débeda, cando o adquirente sexa unha entidade do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, imputaranse no período impositivo en que os devanditos elementos patrimoniais sexan dados de baixa no balance da entidade adquirente, sexan transmitidos a terceiros alleos ao referido grupo de sociedades, ou ben cando a entidade transmitente ou a adquirente deixen de formar parte do mesmo. Non obstante, no caso de elementos patrimoniais amortizables, as rendas negativas integraranse, con carácter previo ás devanditas circunstancias, nos períodos impositivos que restarán de vida útil aos elementos transmitidos, en función do método de amortización utilizada con respecto aos referidos elementos.

O artigo 11.10 da LIS establece que as rendas negativas derivadas da transmisión de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades, cando o adquirente sexa unha entidade do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, imputaranse no período impositivo en que os devanditos elementos patrimoniais sexan transmitidos a terceiros alleos ao referido grupo de sociedades, ou ben cando a entidade transmitente ou a adquirente deixen de formar parte do mesmo, minoradas no importe das rendas positivas obtidas na devandita transmisión a terceiros, sempre que, respecto dos valores transmitidos, déanse as seguintes circunstancias:

  • que, en ningún momento durante o ano anterior ao día en que se produza a transmisión, cúmprase o requisito establecido no artigo 21.1 a) da LIS , e

  • que, en caso de participación no capital ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, no período impositivo en que se produza a transmisión cúmprase o requisito establecido no artigo 21.1 b) da LIS .

O que se dispón no artigo 11.10 da LIS aplicarase ao suposto de transmisión de participacións nunha unión temporal de empresas ou en formas de colaboración análoga a estas situadas no estranxeiro, pero non ao de extinción da entidade participada, non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación ou continúese no exercicio da actividade baixa calquera outra forma xurídica.

Se non cumpre un ou ningún dos requisitos do art. 21.1.a) LIS.

  • Participación > 5% ou V. Adq. > 20 M €
  • Antigüedad 1 ano

Pero si cumpre o requisito do art. 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa a tipo nominal > 10%

Entón aplicarase o artigo 13.2 LIS

Polo tanto, no período impositivo en que se realice a transmisión dos elementos patrimoniais ou dos valores aos que se fai referencia no artigo 11.9 e 10 da LIS , a entidade transmitente deberá consignar no recadro [00225] de aumentos, o importe das rendas negativas xeradas pola devandita transmisión non deducibles a efectos fiscais. Cando en períodos impositivos posteriores, a entidade adquirente respecto dos devanditos elementos patrimoniais, déaos de baixa no balance da entidade adquirente, transmítaos a terceiros alleos ao referido grupo de sociedades, ou ben cando a entidade transmitente ou a adquirente deixen de formar parte do mesmo, a entidade adquirente integrará na súa base impoñible o importe desas rendas negativas mediante un axuste negativo que incluirá no recadro [00226] de diminucións.