Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bases impoñibles negativas excluídas da compensación

Non poderán ser obxecto de compensación as bases impoñibles negativas cando concorran as seguintes circunstancias:

 1. A maioría do capital social ou dos dereitos a participar nos resultados da entidade que for adquirida por unha persoa ou entidade ou por un conxunto de persoas ou entidades vinculadas, con posterioridade á conclusión do período impositivo ao que corresponde a base impoñible negativa.

 2. As persoas ou entidades a que se refire o parágrafo anterior tivesen unha participación inferior ao 25 por cento no momento da conclusión do período impositivo ao que corresponde a base impoñible negativa.

 3. A entidade adquirida encóntrese nalgunha das seguintes circunstancias:

  1. Non realizase actividade económica algunha dentro dos 3 meses anteriores á adquisición.

  2. Realizase unha actividade económica diferente ou adicional á realizada con anterioridade nos 2 anos posteriores, que determinase, en si mesma, un importe neto da cifra de negocios neses anos posteriores superiores ao 50 por cento do importe medio da cifra de negocios da entidade correspondente aos 2 anos anteriores. Entenderase por actividade diferente ou adicional aquela que teña asignado diferente grupo á realizada con anterioridade, na Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

  3. Trátese dunha entidade patrimonial nos termos establecidos no artigo 5.2 da LIS.

  4. A entidade fose dada de baixa no índice de entidades por non presentar durante 3 períodos impositivos consecutivos a declaración do Imposto sobre Sociedades (artigo 119.1 b) da LIS).