Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Autoridades portuarias

Na disposición final sexta do Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 que non concluísen a 9 de xullo de 2020 (data de entrada en vigor deste Real decreto-lei), introdúcense as seguintes modificacións na LIS en relación co réxime fiscal previsto para as Autoridades portuarias:

 • Co obxecto de dar cumprimento á Decisión da Comisión C (2018) 8676 final, do 8 de xaneiro de 2019, relativa á fiscalidade dos portos en España, elimínase ás autoridades portuarias da enumeración das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 da LIS. Desta forma, as Autoridades portuarias deixan de aplicar o réxime fiscal das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS , pasando a tributar polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.

  Elimínase tamén a referencia que se facía a elas na letra a) do artigo 110 da LIS , sobre a clase de ingresos que se considera que non proceden da realización de actividades económicas

 • Introdúcese no artigo 38 bis da LIS unha nova dedución na cota íntegra pola que as Autoridades portuarias poden deducir da mesma:

  • Os investimentos e gastos relacionados con determinadas infraestruturas, servizos, actuacións, accesos, plans de seguridade e protección e instalacións, relacionadas na letra a) do citado artigo.

  • Os investimentos e gastos realizados para a construción, substitución ou mellora das infraestruturas dos portos marítimos, para a construción, substitución ou mellora das infraestruturas de acceso aos mesmos ou para as actividades de dragado nos termos establecidos no capítulo I e nos artigos 56 ter e 56 quater do Regulamento (UE ) Nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior.

  • Os investimentos que superen os limiares establecidos nas letras ee) e ff) do artigo 4.1 do Regulamento (UE) Nº 651/2014 poderán deducirse na medida en que a Comisión Europea declarase a súa compatibilidade co mercado interior de conformidade e cúmpranse as condicións establecidas pola Comisión na Decisión correspondente.

 • En relación coa nova dedución do artigo 38 bis da LIS , establécese no artigo 15 n) da LIS un novo suposto de gasto non deducible, segundo o cal non serán deducibles aqueles gastos que sexan obxecto da dedución regulada no devandito artigo 38 bis da LIS , incluídos os correspondentes á amortización dos activos cuxa investimento xerase o dereito á mencionada dedución.