Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

Os contribuíntes deberán consignar no recadro [01032] «Reserva de capitalización» da páxina 13 do modelo 200, o importe da redución na base impoñible á que teñan dereito no período impositivo obxecto de declaración, pola aplicación da reserva de capitalización. O devandito importe será o que resulte da formalización do cadro de desagregación «Reserva de capitalización» da páxina 20 bis do modelo 200.

Para ter en conta:

As sociedades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal que marcasen os recadros [00009] ou [00010], deberán cubrir directamente o recadro [01032], sen realizar a desagregación no cadro de Reserva de capitalización da páxina 20 bis do modelo 200.

Doutra banda, segundo o previsto no número 2º do artigo 43.1.b) da LIS, as agrupacións de interese económico poden imputar aos seus socios a reserva de capitalización que non aplicasen no período impositivo. Nese caso, os socios deberán incluír no recadro [01032] o importe correspondente a esa reserva de capitalización que lles foi imputada. Este mesmo suposto é aplicable tamén no caso das unións temporais de empresas.

Formalización do cadro «Reserva de capitalización» (páxina 20 bis do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen a reserva de capitalización deberán cubrir este cadro da forma que se detalla a continuación:

  • Na columna «Dereito a reducir a B.I. xerado no período/pendente de aplicar a inicio do período »deberá consignarse as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible nos períodos impositivos 2018, 2019 e 2020.

    A «fila 2020(*)» só deben cubrirse nos casos en que a entidade teña reservas de capitalización dotada noutro período impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses e previo ao exercicio declarado.

  • Na columna «Redución BI aplicada» deberase consignar as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible nos períodos impositivos 2018, 2019 e 2020, que vaian ser aplicadas no período obxecto de declaración.

    O importe total da columna «Redución BI aplicada» que se recolle no recadro [01032], trasladarase ao recadro [01032] da páxina 13 do modelo 200.

  • Na columna «Redución BI pendente de aplicar en períodos futuros», deberase consignar as cantidades con dereito a reducir a base impoñible xerada nos períodos impositivos 2019 e 2020, respectivamente, que por insuficiencia de base quedan pendentes de aplicar para períodos impositivos futuros.

    O recadro desta columna relativa ás cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible en 2018, bloquéase a partir de 2020, xa que segundo o que se establece no artigo 25.1 da LIS , en caso de insuficiencia de base impoñible para aplicar a redución, as cantidades pendentes pódense aplicar nos períodos impositivos que finalicen nos 2 anos inmediatos e sucesivos ao peche do período impositivo en que se xerase o dereito á redución. Polo tanto, non poden quedar pendentes de aplicación para períodos futuros, as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible en 2018.

  • No recadro [01140] figurará o importe de reserva de capitalización que fose dotada no exercicio.