Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible polo método de estimación obxectiva

1. Cálculo da base impoñible das actividades acollidas ao réxime especial

Regulación: Artigos 114.1 ao 3 LIS

As entidades acollidas a este réxime especial determinarán a parte de base impoñible que se corresponda coa explotación, titularidade ou xestión técnica e de tripulación dos buques que reúnen os requisitos detallados no apartado anterior, aplicando ás toneladas de rexistro neto de cada un dos devanditos buques a seguinte escala:

Toneladas de rexistro netoImporte diario por cada 100 toneladas
euros
Entre 0 e ata 1.000 0,90 euros
Entre 1.001 e ata 10.000 0,70 euros
Entre 10.001 e ata 25.000 0,40 euros
Desde 25.001 0,20 euros

Nota: Para a aplicación da escala tomaranse os días do período impositivo en que os buques estean a disposición do contribuínte ou en que realizase a xestión técnica e de tripulación, excluíndo os días en que non estean operativos como consecuencia de reparacións ordinarias ou extraordinarias.

A parte de base impoñible que se determine mediante a aplicación desta escala:

  • Incluirá as rendas derivadas dos servizos de pilotaxe , remolque, amarre e desamarre, prestados ao buque adscrito a este réxime, cando o buque sexa utilizado pola propia entidade, así como os servizos de carga, descarga, estiba e desestiba relacionados coa carga do buque transportado nel , sempre que se facturen ao usuario do transporte e sexan prestados pola propia entidade ou por un terceiro non vinculado a ela.

  • Nela considerarase integrada a renda positiva ou negativa que se poña de manifesto como consecuencia da transmisión dun buque afecto a este réxime, sempre que non se trate de buques cuxa titularidade xa se tiña cando se accedeu a este réxime especial ou de buques usados adquiridos unha vez comezada a súa aplicación.

  • Non poderá ser compensada (agás pola renda xerada na transmisión de buques cuxa titularidade xa se tiña cando se accedeu a este réxime especial ou de buques usados adquiridos unha vez comezada a aplicación do mesmo), con bases impoñibles negativas derivadas do resto das actividades da entidade navieira, nin do exercicio en curso nin dos anteriores, nin tampouco coas bases impoñibles pendentes de compensar no momento de aplicación do réxime.

A aplicación deste réxime deberá abarcar á totalidade dos buques do solicitante que cumpran os requisitos do devandito réxime, e aos buques que se adquiran, arrenden ou xestionen con posterioridade á autorización , sempre que cumpran os devanditos requisitos.

Tamén poderán acollerse a este réxime os buques tomados en fletamento, sempre que a suma da súa tonelaxe neta non supere o 75 por cento do total da frota da entidade ou, se é o caso, do grupo fiscal suxeito ao réxime. No caso de entidades que tributen no réxime de consolidación fiscal, a solicitude deberá estar referida a todas as entidades do grupo fiscal que cumpran os requisitos do artigo 113 da LIS .

Suposto de transmisión de buques cuxa titularidade xa se tiña cando se accedeu ao réxime especial ou de buques usados adquiridos unha vez comezada a súa aplicación.

Nestes supostos, débese proceder do seguinte xeito:

  • No primeiro exercicio en que sexa de aplicación o réxime, ou en que se adquirisen os buques usados, dotarase unha reserva indispoñible por un importe equivalente á diferenza positiva existente entre o valor normal de mercado e o valor neto contable de cada un dos buques afectados por esta regra, ou ben se especificará a devandita diferenza, separadamente para cada un dos buques e durante todos os exercicios en que se manteña a titularidade dos mesmos, na memoria das súas contas anuais.

    No caso de buques adquiridos mediante unha operación á que se aplicase o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores (Capítulo VII do Título VII da LIS), o valor neto contable determinarase partindo do valor de adquisición polo que figurase na contabilidade da entidade transmitente.

  • O incumprimento da obriga de non disposición da reserva ou da obriga de mención na memoria constituirá infracción tributaria grave, sancionandose cunha multa do 5 por cento do importe da citada diferenza.

  • O importe da citada reserva positiva, canda a diferenza positiva existente na data da transmisión entre a amortización fiscal e contable do buque alleado, engadirase á base impoñible determinada mediante a escala detallada anteriormente cando se producise a citada transmisión.

    De igual xeito procederase se o buque se transmite, de forma directa ou indirecta, con ocasión dunha operación á que resulte de aplicación o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores (do Capítulo VII do Título VII da LIS).

2. Cálculo da base impoñible do resto de actividades non acollidas ao réxime especial

Regulación: Artigo 114.4 LIS

A determinación da parte de base impoñible que corresponda a estas actividades realizarase aplicando o réxime xeral do Imposto, tendo en conta exclusivamente as rendas procedentes das devanditas actividades.

Esa parte de base impoñible estará integrada por todos os ingresos que non procedan de actividades acollidas ao réxime, polos gastos directamente relacionados coa obtención dos mesmos, así como pola parte dos gastos xerais de administración que proporcionalmente correspondan á cifra de negocio xerado

No caso da actividade de dragado, esta parte de base impoñible incluirá a renda desa actividade non acollida ao réxime especial.