Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Modalidade regulada no artigo 40.3 da LIS . Pagamento fraccionado mínimo

Para os pagamentos fraccionados do ano 2021 que se correspondan con períodos impositivos iniciados no ano 2020 ou 2021, a contía do pagamento a ingresar segundo o que se establece no artigo 40.3 da LIS, será o resultado de aplicar a porcentaxe que resulte de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto, sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once primeiros meses de cada ano natural, determinada segundo as normas da LIS . Da cota resultante deduciranse as bonificacións do Capítulo III do Título VI da LIS , outras bonificacións que lle foren de aplicación ao contribuínte, as retencións e ingresos a conta practicados sobre os ingresos do contribuínte, e os pagamentos fraccionados efectuados correspondentes ao período impositivo.

De acordo coa disposición adicional décimo cuarta da LIS os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros, a porcentaxe a que se refire o último parágrafo do artigo 40.3 da LIS será o resultado de multiplicar por dezanove vinteavos o tipo de gravame redondeado por exceso.

Os contribuíntes cuxo período impositivo non coincida co ano natural realizarán o pagamento fraccionado sobre a parte da base impoñible correspondente aos días transcorridos desde o inicio do período impositivo ata o día anterior ao 1 de abril, 1 de outubro ou 1 de decembro, segundo o período que corresponda. Nestes supostos, o pagamento fraccionado será á conta da liquidación correspondente ao período impositivo que estea en curso no día anterior ao inicio de cada un dos citados períodos de pagamento.

No suposto das agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial regulado no capítulo II do título VII da LIS que apliquen esta modalidade do artigo 40.3 da LIS , a base de cálculo non incluirá a parte de base impoñible atribuíble aos socios residentes en territorio español ou non residentes en territorio español con establecemento permanente no mesmo. Polo tanto, estas entidades non resultan obrigadas a efectuar pagamentos fraccionados cando a porcentaxe de participación que corresponda a socios ou membros residentes en territorio español sexa do 100 por cen.

No caso dos contribuíntes que están sometidos tanto a normativa estatal como foral e tributen conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou á Comunidade Foral de Navarra, a base do pagamento fraccionado será a parte proporcional que corresponda a cada unha das devanditas Administracións, tendo en conta o volume de operacións realizadas en cada territorio determinado segundo o volume de operacións realizadas en cada territorio segundo a última declaración-liquidación do Imposto.

No caso de contribuíntes que están sometidos a normativa foral e tributen conxuntamente a ambas as dúas administracións, foral e estatal, cubrirán o modelo de declaración cos datos que sexan compatibles coa súa respectiva normativa foral para poder ingresar en Territorio Común a parte que corresponda do pagamento fraccionado foral. Estas entidades consignarán nas súas declaracións os campos de identificación, devindicación, base do pagamento fraccionado (recadro 01, recadro 16 ou recadro 19), volume de operacións en Territorio Común (%) (recadro 29) e a cantidade que hai que ingresar (recadro 03 ou recadro 34).

Para os efectos do que se dispón no artigo 40.3 da LIS , de acordo coa disposición adicional quinta da LIS , no cálculo da base do pagamento fraccionado deberá terse en conta que poderá reducirse da base impoñible o importe da Reserva para Investimentos nas Canarias (regulada no artigo 27 da Lei 19/1994) que prevexa realizarse, rateada en cada un dos períodos dos tres, nove ou once primeiros meses do período impositivo e co límite máximo do 90 por cento da base impoñible de cada un deles . Se o importe da reserva que efectivamente dótese fóra inferior en máis dun 20 por cento do importe da redución na base impoñible realizada para calcular a contía de cada un dos pagamentos fraccionados elevados ao ano, a entidade estará obrigada a regularizar os devanditos pagamentos pola diferenza entre a previsión inicial e a dotación efectiva, sen prexuízo da liquidación dos intereses e recargas que se é o caso resulten procedentes.

Pagamento fraccionado mínimo

Regulación: Disposición adicional décimo cuarta LIS

Para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros, se fixa un pagamento fraccionado mínimo, de maneira que a cantidade que hai que ingresar non poderá ser inferior, en ningún caso, ao 23 por cento (esta porcentaxe será o 25 por cento, no caso de contribuíntes aos que resulte de aplicación o tipo de gravame previsto no parágrafo primeiro do artigo 29.6 LIS) do resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural.

Non obstante, hai determinados conceptos que quedarán excluídos do resultado positivo referido:

 • O importe do resultado positivo que se corresponda con rendas derivadas de operacións de quitación ou espera consecuencia dun acordo de acredores do contribuínte, incluíndose no devandito resultado aquela parte do seu importe que se integre na base impoñible do período impositivo.

 • O importe do resultado positivo consecuencia de operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos que non se integre na base impoñible por aplicación do artigo 17.2 da LIS .

 • Se se trata de entidades parcialmente exentas ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo XIV do Título VII da LIS , tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non exentas.

 • Se se trata de entidades ás que resulte de aplicación a bonificación por prestación de servizos públicos locais establecidos no artigo 34 da LIS , tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

 • Se se trata de entidades que aplican a Reserva para investimentos nas Canarias, o importe da reserva para investimentos nas Canarias que prevexa realizarse de acordo co que se establece no apartado 1 da disposición adicional quinta da LIS .

 • Se se trata de entidades con dereito á bonificación prevista no artigo 26 da Lei 19/1994, o 50 por cento dos rendementos que teñan dereito á devandita bonificación.

 • Se se trata de entidades que apliquen o réxime fiscal da Zona Especial Canaria, regulado no Título V da Lei 19/1994, para os efectos do pagamento fraccionado mínimo, non se computará aquela parte do resultado positivo que se corresponda coa porcentaxe sinalada o artigo 44.4 da Lei 19/1994, non sendo que proceda aplicar o que se dispón na letra b) do apartado 6 do devandito artigo, en cuxo caso o resultado positivo a computar minorarase no importe que resulte de aplicar o que se dispón nesa letra.

 • No caso de entidades navieiras ás que resulte de aplicación a bonificación establecida no artigo 76, apartados 1 e 2, da Lei 19/1994, do 6 de xullo, tomarase como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

 • Se se trata de entidades que aplican a bonificación prevista no artigo 33 LIS en que se regula a bonificación por rendas obtidas en Ceuta e Melilla , o 50 por cento daquela parte do resultado positivo que se corresponda con rendas que teñan dereito á mesma.

O pagamento fraccionado mínimo non resultará de aplicación:

 • Ás entidades ás que se refiren os apartados 3, 4 e 5 do artigo 29 da LIS nin as referidas na Lei 11/2009.

 • Ás entidades de capital-risco reguladas na Lei 22/2014, do 12 de novembro.

 • Ás entidades navieiras que apliquen o réxime especial en función da tonelaxe regulada no Capítulo XVI do Título VII da LIS .