Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00043 Obriga Información DT 5ª RIS

Marcarán este recadro os contribuíntes que conxuntamente coa súa declaración do Imposto sobre Sociedades deban presentar nos exercicios en que practiquen a dedución á que fai referencia a disposición transitoria décimo cuarta da LIS, a información esixida pola disposición transitoria quinta do RIS.