Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

  • Para poder practicar esta dedución cumprirá que se realicen investimentos nas Canarias en elementos novos do inmobilizado material, excluídos os terreos, afectos ao desenvolvemento da explotación económica da entidade. A base da dedución será o prezo de adquisición ou custo de produción.

  • Será requisito para o gozo da dedución por investimentos que os elementos permanezan en funcionamento na empresa do mesmo suxeito pasivo durante 5 anos, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización, dos admitidos na Lei, que se aplique, fóra inferior.

  • Un mesmo investimento non poderá dar lugar á aplicación da dedución en máis dunha entidade.

  • Poderanse acoller a esta dedución os investimentos realizadasen réxime de arrendamento financeiro, a excepción dos edificios.