Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización sen mantemento de emprego

Na disposición adicional undécima do   RDLeg. 4/2004 na redacción dada polo apartado Catro do artigo 1 do Real Decreto-lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberalizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego, establecíase a liberdade de amortización fiscal dos investimentos en elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias afectas a actividades económicas (se eses investimentos son realizadas mediante contratos de arrendamento financeiro, coa condición de que se execute a opción de compra) postos a disposición do suxeito pasivo nos períodos impositivos iniciados dentro dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Para contratos de execución de obras ou proxectos de investimento que requiran un prazo superior a dous anos entre a data de encargo ou de inicio do investimento e a data da súa posta a disposición ou en funcionamento, a liberdade de amortización só será aplicable respecto da investimento en curso realizado dentro dos períodos impositivos iniciados dentro dos citados anos.

Neste réxime non se esixían os requisitos de mantemento de emprego establecido na redacción dada á disposición adicional undécima da LIS polo Real Decreto-lei 6/2010, do 9 de abril, mesmo se os elementos foran postos a disposición do suxeito pasivo desde o 3 de decembro de 2010 ata a conclusión do último período impositivo anterior ao que se inicie a partir do 1 de xaneiro de 2011, aos que se poderá aplicar dese xeito a liberdade de amortización nos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2011.

En cambio, si eran esixibles os requisitos de mantemento de emprego cando o prazo, superior a dous anos, entre a data de encargo ou inicio do investimento e a data de posta a disposición ou en funcionamento dos contratos de execución de obras ou proxectos de investimento, acadase a períodos impositivos iniciados dentro dos anos 2009 e 2010.

Esta disposición adicional undécima foi derrogada con efectos para os investimentos realizados a partir do 31 de marzo de 2012, pola disposición derrogatoria única do Real decreto-lei 12/2012, do 30 de marzo.

Non obstante, o apartado 2 da disposición transitoria décimo terceira da LIS establece que os contribuíntes que realizasen investimentos ata a entrada en vigor do Real decreto-lei 12/2012, sobre as que aplicaba a liberdade de amortización prevista na disposición adicional undécima do RDLeg . 4/2004 na redacción dada polo apartado Catro do artigo 1 do Real Decreto-lei 13/2010, poderán seguir amortizando libremente as cantidades pendentes de aplicar, nas condicións alí establecidas.

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, a disposición transitoria trixésimo cuarta da LIS na letra b) mantivo o réxime transitorio aplicable ás cantidades pendentes de amortizar relativas a investimentos realizados ata o 30 de marzo de 2012 e acollidas á liberdade de amortización prevista na disposición adicional undécima do RDLeg . 4/2004 na redacción dada polo apartado Catro do artigo 1 do Real Decreto-lei 13/2010, en virtude do que as devanditas cantidades pendentes se poderán aplicar en períodos impositivos en que non se cumpran os requisitos esixidos no artigo 108 do RDLeg . 4/2004, co límite do 20 por cento da base impoñible previa á súa aplicación, á integración a que se refire o artigo 11.12 da LIS e á compensación de bases impoñibles negativas.

Este mesmo límite aplicarase aos investimentos en curso realizado ata a entrada en vigor do Real Decreto-lei 12/2012, que correspondan a elementos novos encargados en virtude de contratos de execución de obras ou proxectos de investimento cuxo período de execución requira un prazo superior a 2 anos entre a data de encargo ou inicio do investimento e a data da súa posta a disposición ou en funcionamento.

En cambio, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, os contribuíntes que realizaron investimentos ata a entrada en vigor do Real decreto-lei 12/2012 poderán seguir aplicando a liberdade de amortización sen a limitación do 20 por cento. É dicir, poderán amortizar a totalidade do valor da inmobilizada pendente.

Formalización do modelo 200

Cando os contribuíntes apliquen a liberdade de amortización en calquera dos supostos recollidos neste apartado, deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00516] e [00551] «Liberdade de amortización sen mantemento de emprego (RDL 13/2010 e  DT 13ª.2)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No recadro [00551] de diminucións consignarán o exceso de amortización que sobre a amortización contable, resulte fiscalmente deducible no período impositivo obxecto de declaración.

  • No recadro [00516] de aumentos consignarán o importe das amortizacións contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración e que xa se deducise en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ou axuste negativo ao resultado contable. Así mesmo, no suposto en que se transmita o elemento sobre o que se aplicase a liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír neste recadro [00516] o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e non integrado positivamente aínda na base impoñible.