Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Renuncia e incumprimento do réxime

Regulación: Artigos 117 LIS e 54 do RIS

O contribuínte poderá renunciar á aplicación do réxime. A renuncia presentarase antes de que finalice o período impositivo respecto do que se pretende que teña efectos.

O incumprimento dos requisitos establecidos no presente réxime implicará o cesamento dos efectos da autorización correspondente e a perda da totalidade dos beneficios fiscais derivados dela , debendo ingresar, xunto á cota do período impositivo en que se produciu o incumprimento, as cotas íntegras correspondentes ás cantidades que debesen ingresarse aplicando o réxime xeral deste Imposto, na totalidade dos períodos aos que resultou de aplicación a autorización, sen prexuízo dos xuros de mora, recargas e sancións que, se é o caso, resulten procedentes.

O incumprimento das condicións do réxime ou a renuncia á súa aplicación, impedirán formular unha nova solicitude ata que transcorrese un mínimo de 5 anos.

O artigo 113.3 da LIS establece a condición de que, cando o réxime especial fóra aplicable a contribuíntes con buques non rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, o incremento da porcentaxe da tonelaxe neta dos devanditos buques respecto do total da frota da entidade acollida ao devandito réxime, calquera que fose a súa causa, non impedirá a aplicación do mesmo, a condición de que a porcentaxe media da tonelaxe neta de buques rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea respecto do tonelaxe neta total referida ao ano anterior ao momento en que se produce o devandito incremento, mantéñase durante o período dos 3 anos posteriores. Esta condición non se aplicará cando a porcentaxe da tonelaxe neta de buques rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea sexa polo menos do 60 por cento.

O incumprimento desta condición implicará a perda do réxime para aqueles buques adicionais que motivaron o incremento, procedendo a regularización establecida máis arriba que corresponda exclusivamente a tales buques.

Cando tal incremento foi motivado por baíxaa de buques rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea, a regularización corresponderá aos devanditos buques por todos os períodos impositivos en que os mesmos estivesen incluídos neste réxime.