Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible (páxinas 12 e 13 do modelo 200)

Para determinar a base impoñible na liquidación do Imposto sobre Sociedades (recadro [00552] «Base Impoñible» da páxina 13 do modelo 200), as entidades que apliquen o réxime especial das SOCIMI, terán en conta as seguintes especialidades:

 1. Deberán cubrir os apartados correspondentes das páxinas 12 e 13 do modelo 200 ata obter o importe que hai que consignar no recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do devandito modelo, da mesma forma que se indica no  Capítulo 5 deste Manual para o réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.

  Desa mesma maneira deberá proceder a entidade que se encontre en calquera dos casos a que se refiren as letras a) e c) do artigo 12.1 da Lei 11/2009 e que no período impositivo obxecto de declaración, deba incluír rendas ou axustes fiscais aos que se deba aplicar o réxime e o tipo de gravame xerais, polos que tributaba a devandita entidade antes de aplicar o réxime especial das SOCIMI .

 2. No referente á compensación de bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores, hai que ter en conta o seguinte:

  1. Se a entidade tivo que incluír algún dos importes relativos ás letras a) e c) do artigo 12.1 da Lei 11/2009 no cálculo do recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, poderá compensar as bases impoñibles negativas de exercicios anteriores.

   Neste caso, o importe recollido no recadro [00550] poderase minorar no importe correspondente ás bases impoñibles que estivesen pendentes de compensar no momento de inicio da aplicación pola entidade do réxime fiscal especial das SOCIMI . O devandito importe consignarase no recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200, tendo en conta que, da devandita compensación, non pode resultar un importe negativo.

   Ademais, nestes casos en que a entidade tivo que incluír algunha renda ou axuste fiscal dos referidos, o importe que hai que consignar no recadro [00520] «Parte da base impoñible do período impositivo que tributa ao tipo xeral» da páxina 14 do modelo 200, será o resultado de restar do importe do recadro [00550] o do recadro [00547] para a compensación mencionada no parágrafo anterior.

  2. Se a entidade non tivo que integrar rendas ou efectuar axustes dos referidos anteriormente, relativos ao réxime fiscal previo ao das SOCIMI , non poderá compensar as bases impoñibles negativas pendentes no momento de inicio da aplicación pola entidade do réxime fiscal especial das SOCIMI .

   Polo tanto, o recadro [00552] «Base impoñible», terá o mesmo importe que o do recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas», e que será o mesmo importe a incluír no recadro [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0 %»da páxina 14 do modelo 200.

  Para ter en conta:

  As entidades que opten polo réxime especial de SOCIMI que tributen ao tipo de gravame do 0 por cento, en caso de xerarse bases impoñibles negativas, non poderán aplicar o mecanismo de compensación de bases previstas no artigo 26 da LIS. Esta prohibición só afecta á base impoñible á que é de aplicación o tipo do 0 por cento. É dicir, no caso de que existisen rendas positivas que tributasen de acordo co réxime xeral e ao tipo xeral de gravame, si resultaría de aplicación para as devanditas rendas o mecanismo de compensación de bases previstas no artigo 26 da LIS .

 3. En consecuencia, o importe que hai que consignar no recadro [00552] «Base Impoñible» será a suma dos importes consignados nos recadros [00520] «Parte da base impoñible do período impositivo que tributa ao tipo xeral» e [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0 %»