Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos

1. Aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades aos que resulte de aplicación o réxime fiscal previsto no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, consignarán nos recadros [00391] e [00392] «Réxime fiscal entidades sen fins lucrativos (Lei 49/2002)» da páxina 13 do modelo 200 as seguintes correccións ao resultado contable:

 • No recadro [00392] de diminucións, incluirán as rendas obtidas no período impositivo que, por aplicación do réxime especial, encóntrense exentas ou que non se deban computar para a determinación da base impoñible do imposto. Entre estas rendas, podemos citar as seguintes:

  • As derivadas dos donativos e doazóns recibidas para colaborar nos fins da entidade.

  • Cotas satisfeitas polos asociados , colaboradores ou benfeitores, sempre que non se correspondan co dereito a percibir unha prestación derivada dunha explotación económica non exenta.

  • As subvencións, agás as destinadas a financiar a realización de explotacións económicas non exentas.

  • As procedentes do patrimonio mobiliario e inmobiliario da entidade .

  • As derivadas de adquisicións ou de transmisións, por calquera título, de bens ou dereitos, incluídas as obtidas con ocasión da disolución e liquidación da entidade.

  • As obtidas no exercicio das explotacións económicas exentas conforme ao que se dispón no artigo 7 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

  • As que, de acordo coa normativa tributaria, deban ser atribuídas ou imputadas á entidade, e que procedan de rendas exentas incluídas nalgún dos apartados anteriores.

 • No recadro [00391] de aumentos incluirán as partidas non deducibles para a determinación dos rendementos gravados. Estas partidas non deducibles, ademais das establecidas pola normativa xeral do Imposto sobre Sociedades, son as seguintes:

  • Os gastos imputables, exclusivamente, ás operacións exentas. De acordo coa redacción da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, os gastos parcialmente imputables ás rendas non exentas serán deducibles na porcentaxe que representen os ingresos obtidos no exercicio de explotacións económicas non exentas respecto dos ingresos totais da entidade.

  • As cantidades destinadas á amortización de elementos patrimoniais non afectos ás actividades sometidas a gravame.

   No caso de elementos patrimoniais afectos parcialmente á realización das actividades exentas, as cantidades destinadas á amortización da porción do elemento patrimonial afecto á realización das devanditas actividades.

  • As cantidades que constitúan aplicación de resultados e, en particular, dos excedentes de explotacións económicas non exentas.

2. Achegas e colaboración a favor de entidades sen fins lucrativos

Nos recadros [00250] e [00251] «Achegas e colaboración a favor de entidades sen fins lucrativos» da páxina 13 do modelo 200, deberanse realizar as seguintes correccións ao resultado contable:

 • De conformidade co que se dispón no artigo 23.1 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, as entidades que efectuasen os donativos, doazóns ou achegas a que se refire o artigo 17 da devandita lei deberán incluír no recadro [00251] de diminucións, as rendas positivas suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, postas de manifesto con ocasión dos devanditos donativos, doazóns e achegas, xa que están exentas.

 • Así mesmo, de acordo co que se dispón nos artigos 25 e 26 da Lei 49/2002, incluiranse como diminucións no recadro [00251], os importes correspondentes ás achegas e gastos seguintes, na súa condición de deducibles para determinar a base impoñible do Imposto:

  • Axudas económicas realizadas a entidades beneficiarias do mecenado , no marco de convenios de colaboración empresarial en actividades de interese xeral, cando tales entidades comprométanse por escrito a difundir, en calquera medio, a participación do colaborador nas devanditas actividades.

  • Gastos realizados para fins de interese xeral, como poden ser, entre outros, os de defensa dos dereitos humanos, das vítimas do terrorismo e actos violentos, os de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturais, científicos, deportivos, sanitarios, laborais, de fortalecemento institucional, de cooperación para o desenvolvemento, de promoción do voluntariado, de promoción da acción social, de defensa do medio natural, de promoción e de atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, económicas ou culturais, de promoción dos valores constitucionais e defensa dos principios democráticos, de fomento da tolerancia, de fomento da economía social, de desenvolvemento da sociedade da información, de investigación científica, desenvolvemento ou innovación tecnolóxica e de transferencia da mesma cara ao tecido produtivo como elemento impulsor da produtividade e competitividade empresarial.

A dedución destas achegas e gastos será incompatible con outros incentivos fiscais previstos na Lei 49/2002 que lles puidesen ser aplicables.