Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Operacións ás que se aplica o réxime especial

Regulación: Artigos 76 a 87 LIS

Este réxime tributario especial, non sendo que expresamente se indique o contrario a través da comunicación á Administración tributaria, aplícase, entre outras, ás seguintes operacións:

 1. Á operación de fusión pola que:

  • Unha ou varias entidades transmiten en bloque a outra entidade xa existente, como consecuencia e no momento da súa disolución sen liquidación, os seus respectivos patrimonios sociais, mediante a atribución aos seus socios de valores representativos do capital social da outra entidade e, se é o caso, dunha compensación en diñeiro que non exceda do 10 por cento do valor nominal ou, a falta de valor nominal, dun valor equivalente ao nominal dos devanditos valores deducido da súa contabilidade.

  • Dous ou máis entidades transmiten en bloque a outra nova, como consecuencia e no momento da súa disolución sen liquidación, a totalidade dos seus patrimonios sociais, mediante a atribución aos seus socios de valores representativos do capital social da nova entidade e, se é o caso, dunha compensación en diñeiro que non exceda do 10 por cento do valor nominal ou, a falta de valor nominal, dun valor equivalente ao nominal dos devanditos valores deducido da súa contabilidade.

  • Unha entidade transmite, como consecuencia e no momento de disolución sen liquidación, o conxunto do seu patrimonio social á entidade que é titular da totalidade dos valores representativos da súa capital social.

 2. Á operación de escisión pola que:

  • Unha entidade divide en dous ou máis partes a totalidade do seu patrimonio social e transmíteos en bloque a dous ou máis entidades xa existentes ou novas, como consecuencia da súa disolución sen liquidación, mediante a atribución aos seus socios, de acordo cunha norma proporcional, de valores representativos do capital social das entidades adquirentes da achega e, se é o caso, dunha compensación en diñeiro que non exceda do 10 por cento do valor nominal ou, a falta de valor nominal, dun valor equivalente ao nominal dos devanditos valores deducido da súa contabilidade.

  • Unha entidade segrega unha ou varias partes do seu patrimonio social que formen ramas de actividade e transmíteas en bloque a unha ou varias entidades de nova creación ou xa existentes, mantendo no seu patrimonio polo menos unha rama de actividade na entidade transmitente, ou ben participacións no capital doutras entidades que lle confiran a maioría do capital social destas , recibindo a cambio valores representativos do capital social da entidade adquirente, que deberán atribuírse aos seus socios en proporción ás súas respectivas participacións, reducindo o capital social e reservas na contía necesaria, e, se é o caso, unha compensación en diñeiro nos termos da letra anterior.

  • Unha entidade segrega unha parte do seu patrimonio social, constituída por participacións no capital doutras entidades que confiran a maioría do capital social nestas , e transmíteas en bloque a unha ou varias entidades de nova creación ou xa existentes, mantendo no seu patrimonio, polo menos, participacións de similares características no capital doutra ou outras entidades ou ben unha rama de actividade, recibindo a cambio valores representativos do capital social destas últimas, que deberán atribuírse aos seus socios en proporción ás súas respectivas participacións, reducindo o capital social e as reservas na contía necesaria e, se é o caso, unha compensación en diñeiro nos termos do primeiro punto anterior.

 3. Á operación de achega non monetaria de ramas de actividade pola que unha entidade achega, sen ser disolta, a outra entidade de nova creación ou xa existente a totalidade ou unha ou máis ramas de actividade, recibindo a cambio valores representativos do capital social da entidade adquirente.

  Entenderase por rama de actividade o conxunto de elementos patrimoniais que sexan susceptibles de constituír unha unidade económica autónoma determinante dunha explotación económica, é dicir, un conxunto capaz de funcionar polos seus propios medios.

 4. A operación de troco de valores representativos do capital social pola que unha entidade adquire unha participación no capital social doutra que lle permite obter a maioría dos dereitos de voto nela ou, se xa dispón da devandita maioría, adquirir unha maior participación, mediante a atribución aos socios, a cambio dos seus valores, doutros representativos do capital social da primeira entidade e, se é o caso, dunha compensación en diñeiro que non exceda do 10 por cento do valor nominal ou, a falta de valor nominal, dun valor equivalente ao nominal dos devanditos valores deducido da súa contabilidade.

 5. A opción do contribuínte, ás achegas non monetarias en que concorran os seguintes requisitos:

  • Que a entidade que recibe a achega sexa residente en territorio español ou realice actividades neste por medio dun establecemento permanente ao que se afecten os bens achegados.

  • Que unha vez realizada a achega a entidade aportante participe nos fondos propios da entidade que recibe a achega en, polo menos, o 5 por cento.

 6. Ás operacións en que interveñan contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que non teñan a forma xurídica de sociedade mercantil, sempre que produzan resultados equivalentes aos derivados das operacións citadas nos apartados anteriores.

 7. Ás operacións de cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, respecto dos bens e dereitos situados en territorio español que queden afectados con posterioridade a un establecemento permanente situado no devandito territorio.

 8. Por último, a disposición adicional oitava da LIS establece que este réxime fiscal especial é tamén aplicable ás transmisións do negocio ou de activos ou pasivos realizados por entidades de crédito a favor doutra entidade de crédito, ao abeiro da normativa de reestruturación bancaria, aínda cando non se correspondan coas operacións mencionadas nos apartados anteriores.