Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Diferenzas entre amortización contable e fiscal

O artigo 12.1 da LIS establece que son deducibles as cantidades que, en concepto de amortización do inmobilizado material, intanxible e dos investimentos inmobiliarias, correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, gozo ou obsolescencia. E considerarase que a depreciación é efectiva cando:

 1. Sexa o resultado de aplicar os coeficientes de amortización lineal establecidos na seguinte táboa:

  Tipo de elementoCoeficiente lineal
  máximo
  Período de anos
  máximo
  Obra civil Obra civil xeral 2 por 100 100
  Pavimentos 6 por 100 34
  Infraestruturas e obras mineiras 7 por 100 30
  Centrais Centrais hidráulicas 2 por 100 100
  Centrais nucleares 3 por 100 60
  Centrais de carbón 4 por 100 50
  Centrais renovables 7 por 100 30
  Outras centrais 5 por 100 40
  Edificios Edificios industriais 3 por 100 68
  Terreos dedicados exclusivamente a entulleiras 4 por 100 50
  Almacéns e depósitos (gasosos, líquidos e sólidos) 7 por 100 30
  Edificios comerciais, administrativos, de servizos e vivendas 2 por 100 100
  Instalacións Subestacións. Redes de transporte e distribución de enerxía 5 por 100 40
  Cables 7 por 100 30
  Resto instalacións 10 por 100 20
  Maquinaria 12 por 100 18
  Equipos médicos e asimilados 15 por 100 14
  Elementos de transporte Locomotoras, vagóns e equipos de tracción 8 por 100 25
  Buques, aeronaves 10 por 100 20
  Elementos de transporte interno 10 por 100 20
  Elementos de transporte externo 16 por 100 14
  Autocamións 20 por 100 10
  Mobiliario e efectos Mobiliario 10 por 100 20
  Lenzaría 25 por 100 8
  Cristalaría 50 por 100 4
  Útiles e ferramentas 25 por 100 8
  Moldes, matrices e modelos 33 por 100 6
  Outros efectos 15 por 100 14
  Equipos electrónicos e informáticos.
  Sistemas e programas
  Equipos electrónicos 20 por 100 10
  Equipos para procesos de información 25 por 100 8
  Sistemas e programas informáticos 33 por 100 6
  Producións cinematográficas, fonográficas, vídeos e series audiovisuais 33 por 100 6

  Regulamentariamente poderanse modificar os coeficientes e períodos previstos nesta letra ou establecer coeficientes e períodos adicionais.

 2. Sexa o resultado de aplicar unha determinada porcentaxe constante sobre o valor pendente de amortización.

  A porcentaxe constante determinarase ponderando o coeficiente de amortización lineal obtido a partir do período de amortización segundo táboas de amortización oficialmente aprobadas, polos seguintes coeficientes:

  • 1,5, se o elemento ten un período de amortización inferior a 5 anos.
  • 2, se o elemento ten un período de amortización igual ou superior a 5 anos e inferior a 8 anos.
  • 2,5, se o elemento ten un período de amortización igual ou superior a 8 anos.

  A porcentaxe constante non poderá ser inferior ao 11 por cento.

  Os edificios, mobiliario e efectos non poderán acollerse á amortización mediante porcentaxe constante.

 3. Sexa o resultado de aplicar o método dos números díxitos. Este método non é admisible para os edificios, mobiliario e efectos.

 4. Axústese a un plan formulado polo contribuínte e aceptado pola Administración tributaria.

 5. O contribuínte xustifique o seu importe.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [00303] e [00304] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • Cando a amortización contable practicada no exercicio polo contribuínte por calquera dos conceptos a que se refire o artigo 12.1 da LIS sexa superior á amortización fiscalmente admitida segundo o que se establece nos devanditos apartados, deberá consignarse o importe desa diferenza por exceso no recadro [00303] de aumentos. Así mesmo, cando o elemento en períodos impositivos posteriores estea amortizado contablemente, deberá consignarse o importe da devandita diferenza no recadro [00304] de diminucións, como consecuencia da reversión do axuste positivo, en función da amortización fiscal.

 • E no suposto de que a amortización fiscalmente admitida sexa superior á amortización contable practicada polo contribuínte polos referidos conceptos (e non sexa o caso de erro contable), deberá consignarse o importe da diferenza correspondente no recadro [00304] de diminucións. Así mesmo, cando o elemento en períodos impositivos posteriores estea amortizado fiscalmente, deberá consignarse o importe da devandita diferenza no recadro [00303] de aumentos, como consecuencia da reversión do axuste negativo, en función da amortización contable.