Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

7. Identificacións previas como intermediarias

Este apartado débese encher cando o intermediario anteriormente estivese rexistrado como tal xa sexa en España ou en calquera outro Estado membro da Unión Europea. En caso afirmativo, deberá consignarse, por cada Estado membro de identificación, o nº de identificación como intermediario.