Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

Introdución

IntroduciónEste manual recolle de forma breve e sistemática aquelas cuestións que son relevantes no exercicio dunha actividade económica.Pode ampliar a información en https://sede.agenciatributaria.gob.es e servizos telefónicos, sen prexuízo da normativa reguladora do considerado nesta guía de axuda.

Iniciar unha actividade económica empresarial ou profesional, orixina un conxunto de obrigas fiscais de carácter estatal.Algunhas deben cumprirse antes do inicio e outras deben cumprirse durante o seu desenvolvemento.

Estas actividades económicas poden realizarse por persoas físicas, persoas xurídicas (entidades mercantís) ou por entidades sen personalidade xurídica (entre outras, herdanzas xacentes e comunidades de bens).

Con carácter xeral, antes de iniciar unha actividade económica debe presentarse declaración censual, modelos 036 ou 037.Ademais, as persoas xurídicas non exentas do pagamento do IAE presentarán o modelo 840 do Imposto de Actividades Económicas (IAE) antes de transcorrer 1 mes dende o inicio da actividade.

Iniciada a actividade, os ingresos desta percibidos por persoas físicas e entidades sen personalidade xurídica, tributan polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, (IRPF - pagamentos a conta e declaración anual).As persoas xurídicas residentes tributan polo Imposto sobre Sociedades, (IS - pagamentos a conta e declaración anual).

Ademais, débense cumprir as obrigas relativas ao Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), declaracións informativas (por exemplo, operacións con terceiros -modelo 347, declaración anual de retencións e ingresos a conta –modelo 190, etc.)e as obrigas formais que correspondan, en función das actividades desenvolvidas.

 
Resumo de obrigas fiscais por realizar actividades económicas
 

Persoas físicas

Persoas xurídicas

Entidades sen personalidade xurídica

Antes de iniciar a actividade

Declaración censual (alta):modelo 036/037

Solicitude NIF.Persoas xurídicas e entidades:modelo 036.Persoas físicas:modelo 030

Durante a actividade

Declaración censual (modificación):modelo 036/037

IAE:modelo 840, 848

en determinados casos
(ver capítulo 2)

en determinados casos
(ver capítulo 2)

IRPF:modelo D-100, 130, 131

(Réxime de atribución de rendas)

Retencións:modelo 111, 190 (cando teñan traballadores ao seu cargo)

IS:modelo 202, 222, 200, 220

IVE:modelo 303, 390

Declaración anual de operacións con terceiros:modelo 347

Despois da actividade

Declaración censual (baixa):modelo 036/037

IAE:modelo 840

Resumo de obrigas formais en persoas físicas
 

EMPRESARIOS

PROFESIONAIS

OBRIGAS CONTABLES

Estimación directa normal

Estimación directa simplificada

Estimación obxectiva
(módulos)

Estimación directa normal e simplificada

Contabilidade axustada ao Código de Comercio e ao Plan Xeral de Contabilidade

En actividades mercantís

En actividades mercantís

OPCIONAL

En actividades mercantís

OPCIONAL

LIBROS REXISTRO IRPF

Estimación directa normal

Estimación directa simplificada

Estimación obxectiva
(módulos)

Estimación directa normal

Libro rexistro de vendas e ingresos

(se o rendemento neto se calcula por volume de operacións)

Libro rexistro de ingresos

Libro rexistro de compras e gastos

Libro rexistro de gastos

Libro rexistro de bens de investimento

(se se practican amortizacións)

Libro rexistro de provisións de fondos e suplidos

 

EMPRESARIOS

PROFESIONAIS

LIBROS REXISTRO IVE

Réxime xeral

Réxime simplificado

Recarga equivalencia

REAG e P

Réxime xeral

Libro rexistro de facturas expedidas

Libro rexistro de facturas recibidas

(por actividades noutros réximes)

(por actividades en réxime simplificado ou recarga de equivalencia)

Libro rexistro de bens de investimento

Determinadas operacións intracomunitarias

Libro rexistro de operacións en REAG e P

Ademais, en función do réxime de tributación, existen os seguintes Libros rexistros específicos:Rexistro especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección e Rexistro de operacións incluídas nos Réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica.

As sociedades civís que teñan obxecto mercantil tributan polo Imposto sobre Sociedades (IS) para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2016.Terán obxecto mercantil as sociedades civís (agás as acollidas á Lei 2/2007), que cumprisen algún dos seguintes contidos da casa 403 do modelo 036 destinada ao tipo de actividade económica:

  • A01.Aluguer de locais
  • A03.Resto empresariais:Todas as epígrafes do IAE, agás as actividades mineiras:epígrafes da sección 1, división 1 e as agrupacións 21 e 23 da división 2 das tarifas do imposto de actividades económicas (casa 402 do modelo 036).
  • A04.Artísticas e Deportivas
  • A05 Profesionais

As entidades en réxime de atribución de rendas que desenvolvan actividades económicas deben levar uns únicos libros obrigatorios correspondentes á actividade realizada, sen prexuízo da atribución de rendementos que se realice aos seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes.Os que leven a contabilidade de acordo ao Código de Comercio, non estarán obrigados a levar os libros rexistro do IRPF, pero si os libros rexistro para os efectos do IVE.

Resumo de obrigas formais en entidades

PERSOAS XURÍDICAS E
ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURÍDICA

OBRIGAS CONTABLES

Contabilidade axustada ao Código de Comercio e ao Plan Xeral de Contabilidade

(en actividades mercantís)

LIBROS CONTABLES E SOCIETARIOS

Libro de inventarios e contas anuais

Libro diario

Libro de actas

Libro de accións nominativas

(sociedades anónimas e comanditarias por accións)

Libro rexistro de socios (sociedades limitadas)

LIBROS REXISTRO IVE

Libro rexistro de facturas emitidas

Libro rexistro de facturas recibidas

Libro rexistro de bens de investimento

Determinadas operacións intracomunitarias

Nos seguintes apartados recóllense os aspectos máis xerais das distintas obrigas fiscais.Para maior detalle consultar a normativa correspondente.