Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

b.2 Normativa Interna

  • Disposición Adicional 1ª do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo e modificado polo Real Decreto-Lei 3/2020, do 4 de febreiro.

  • Disposición Adicional 21ª da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria.

  • Disposición Adicional 9ª Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa, modificado polo Real Decreto-Lei 3/2020, do 4 de febreiro.

  • Regulamento de procedementos amigables en materia de imposición directa (Real Decreto 1794/2008), modificado polo Real Decreto 399/2021, do 8 de xuño [en diante, Regulamento de procedementos amigables].