Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

g. Quen é a autoridade competente española en materia de procedementos amigables?

Depende da natureza do asunto.

Na actualidade, o artigo 2 do Regulamento de procedementos amigables atribúe a competencia para tramitar e resolver os procedementos amigables:

 1. En materia de prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes, única e exclusivamente, á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

  Dentro da AEAT, esta función exércea a Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI) integrada dentro do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.

  Polo tanto, as solicitudes de inicio de procedementos amigables que se refiran unicamente a prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes, así como calquera cuestión relativa aos procedementos en curso sobre a devandita materia deberán dirixirse a:


  Inspector Xefe ONFI

  Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

  Paseo da Castelá 147

  CP:28046 MADRID

  Teléfono:+34 91 7498663 / Fax:+34 91 7498685

  Email:onfi.map@correo.aeat.es


  Tanto o escrito de solicitude de inicio coma calquera outro documento relacionado con procedementos en curso que se refiran única e exclusivamente a prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes deberán presentarse a través do Rexistro Xeral de Entrada da AEAT (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/IZ49.shtml).Coa presentación no rexistro electrónico da AEAT, emitirase un recibo de presentación.

  A grandes trazos, pode dicirse que os casos de prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes son os considerados en:

  • O equivalente aos artigos 7 (beneficios empresariais) e 9 (empresas asociadas) do Modelo de Convenio da OCDE que se incluíse no Convenio Fiscal aplicable.

  • O artigo 4 do Convenio de Arbitraxe.

 2. No resto dos casos, á Dirección Xeral de Tributos (DGT), que tamén ten a competencia para coordinar os procedementos mixtos (isto é, os que afectan a outras materias ademais de aos prezos de transferencia).

  Dentro da Dirección Xeral de Tributos, esta función exércea a Subdirección Xeral de Fiscalidade Internacional.

  Entre outros supostos, a Subdirección de Fiscalidade Internacional ocúpase dos conflitos de residencia, da existencia ou non dun establecemento permanente, das cuestións de cualificación de rendas ou a interpretación das cláusulas dos Convenios Fiscais.

  Polo tanto, todas as solicitudes de inicio de procedementos amigables que non se refiran única e exclusivamente a prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes, así como calquera cuestión relativa aos procedementos en curso sobre os devanditos procedementos deberán dirixirse a:


  Subdirección Xeral de Fiscalidade Internacional

  Dirección Xeral de Tributos

  Ministerio de Facenda e Función Pública

  C/ Alcalá 5

  CP 28014 MADRID

  Teléfono:+34 91 595 80 85 / Fax:+34 91 595 80 03

  Email:fiscalidad.internacional@tributos.hacienda.gob.es


  Tanto o escrito de solicitude de inicio coma calquera outro documento relacionado con procedementos en curso que non se refiran única e exclusivamente a prezos de transferencia e atribución de beneficios a establecementos permanentes deberán presentarse a través do Rexistro Xeral de Entrada do Ministerio de Facenda e Función Pública.

  Exemplos:

  1. A quen solicita o inicio dun procedemento amigable unha persoa física que fose considerada residente en España e en Reino Unido durante o exercicio 2017?

   En caso de que se solicite ante a autoridade competente española, a solicitude debe dirixirse á Subdirección de Fiscalidade Internacional da Dirección Xeral de Tributos, porque non é unha cuestión unicamente de prezos de transferencia.

   A solicitude debe presentarse a través do Rexistro do Ministerio de Facenda e Función Pública.

   Conviría que a solicitude se presentase tamén ante a Autoridade Competente do Reino Unido, pero non é obrigatorio.

  2. A quen solicita o inicio dun procedemento amigable unha filial española á que se lle considerou que un gasto non estaba valorado conforme ao principio de libre competencia, cando o correspondente ingreso se incluíu nos beneficios da matriz alemá?

   A solicitude debe dirixirse á Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional, porque se trata dunha cuestión única e exclusivamente de prezos de transferencia.

   A solicitude debe presentarse a través do Rexistro Xeral da AEAT.

   Conviría remitir tamén a solicitude á Autoridade Competente Alemá, aínda que só sería necesario se se pretendese tramitar o procedemento ao abeiro da Directiva e non fose aplicable ningunha excepción do artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables.

  3. A quen solicita o inicio dun procedemento amigable unha matriz española a cuxa filial alemá a administración tributaria alemá lle practicou un axuste na base impoñible do imposto de sociedades alemán por considerar que un gasto non estaba valorado conforme ao principio de plena competencia, cando o correspondente ingreso se incluíu nos beneficios da matriz española?

   A pesar de derivarse dun axuste estranxeiro, a empresa española poderá solicitar o inicio do procedemento en España, debendo dirixir a súa solicitude á Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional, porque se trata dunha cuestión única e exclusivamente de prezos de transferencia.

   A solicitude debe presentarse a través do Rexistro Xeral da AEAT.

   Conviría remitir tamén a solicitude á Autoridade Competente Alemá, aínda que só sería necesario se se pretendese tramitar o procedemento ao abeiro da Directiva e non fose aplicable ningunha excepción do artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables.

  4. A quen solicita o inicio dun procedemento amigable para eliminar a dobre imposición unha empresa española cando a administración tributaria francesa considerou que a devandita empresa española ten un establecemento permanente en Francia ao que atribuíu uns beneficios?

   A solicitude debe dirixirse á Subdirección de Fiscalidade Internacional da Dirección Xeral de Tributos, porque como non só hai que atribuír beneficios a un establecemento permanente senón que tamén determinar a existencia deste, é unha cuestión de competencia exclusiva da Axencia Estatal da Administración Tributaria.

   A solicitude debe presentarse a través do Rexistro do Ministerio de Facenda e Función Pública.

   Conviría tamén remitir unha solicitude de inicio á Autoridade Competente Francesa, aínda que só sería necesario se se pretendese tramitar o procedemento ao abeiro da Directiva e non fose aplicable ningunha excepción do artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables.

  5. A quen solicita o inicio dun procedemento amigable en España unha empresa francesa cando a administración tributaria española considerou que a devandita empresa francesa ten un establecemento permanente en España ao que atribuíu uns beneficios?

   A competencia española para a resolución do procedemento amigable para determinar a existencia ou non do establecemento permanente e a posterior atribución de beneficios a este será compartida pola Subdirección Xeral de Fiscalidade Internacional da Dirección Xeral de Tributos e a Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional, correspondéndolle á Subdirección Xeral de Fiscalidade Internacional a coordinación do procedemento.

   Se a empresa francesa insta o inicio dun procedemento amigable para determinar a existencia ou non do establecemento permanente e a posterior atribución de beneficios a este ao abeiro da Directiva, deberá dirixir simultáneamente a súa solicitude á Subdirección Xeral de Fiscalidade Internacional e á autoridade competente francesa, salvo que lle sexa aplicable algunha excepción do artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables, en cuxo caso poderá dirixila exclusivamente á autoridade competente francesa.

   Se a empresa francesa insta o inicio do devandito procedemento amigable ao abeiro do Convenio Fiscal hispano-francés, deberá solicitalo ante a autoridade competente francesa.

   Finalmente, debe destacarse que a determinación da existencia ou non dun establecemento permanente non está cuberta polo Convenio de Arbitraxe, sen prexuízo de que si que o estea a atribución de beneficios a este.Por iso, non poderá solicitarse un procedemento amigable para determinar a existencia ou non do establecemento permanente ao abeiro do Convenio de Arbitraxe. É posible solicitar o seu inicio simultáneamente en virtude do Convenio Fiscal e do Convenio de Arbitraxe, en cuxo caso, a tramitación en virtude do Convenio de Arbitraxe se iniciará unha vez se determine a existencia o establecemento permanente.