Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

b. Contido mínimo

O artigo 9 do Regulamento de procedementos amigables establece que as solicitudes de inicio deberán conter, como mínimo, a seguinte información:

 1. Nome completo, domicilio e número de identificación fiscal e demais datos necesarios para identificar a persoa que presenta a solicitude e as demais partes implicadas nas transaccións obxecto de exame.

 2. Identificación da Administración tributaria estranxeira competente.

 3. O artigo do convenio que o obrigado tributario considera que non se aplicou correctamente e a interpretación que o propio obrigado tributario dá a ese artigo, explicando o motivo polo cal o obrigado tributario considera que existe unha cuestión obxecto do procedemento.

 4. Identificación dos períodos impositivos ou de liquidación afectados.

 5. Descrición detallada dos feitos e circunstancias relevantes relativos ao caso.En particular deberanse incluír:

  • as contías en cuestión nas moedas dos Estados afectados;

  • os datos correspondentes ás relacións, situacións ou estrutura das operacións entre as persoas afectadas

  • a natureza e a data de realización das actuacións orixe da cuestión obxecto do procedemento, incluído, se procede, o detalle da mesma renda percibida no outro Estado afectado e da inclusión da devandita renda na base impoñible no devandito Estado, e os detalles do imposto esixido ou que se esixirá en relación coa devandita renda no outro Estado afectado.

 6. Identificación dos recursos administrativos ou xudiciais interpostos polo solicitante ou polas demais partes implicadas, así como calquera resolución que tivese recaído sobre a mesma cuestión.

 7. Indicación de se o obrigado tributario presentou unha solicitude con anterioridade no marco dun procedemento amigable regulado neste regulamento ante calquera das autoridades competentes implicadas sobre a mesma cuestión ou outra similar.

 8. Declaración na que se faga constar se a solicitude inclúe algunha cuestión que poida considerarse que forma parte dun procedemento de acordo previo de valoración ou dalgún procedemento similar.

 9. Compromiso por parte da persoa que solicita o inicio a responder o máis completa e rapidamente posible a todos os requirimentos feitos pola Administración tributaria e a ter a disposición da Administración tributaria a documentación relativa ao caso.

 10. Data e firma da persoa que solicita o inicio ou do seu representante.