Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.15 Teño que presentar algunha documentación xunto coa miña solicitude de inicio?

Si.

De acordo co artigo 9.2 do Regulamento de procedementos amigables, as solicitudes de inicio deberán ir acompañadas, como mínimo, da seguinte documentación:

  1. Nos casos relativos a axustes por operacións vinculadas e atribución de beneficio ao establecemento permanente, a obriga de documentación sobre as devanditas operacións vinculadas está regulada no Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016.Para períodos impositivos anteriores, a documentación esixida está regulada no Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 1777/2004, do 30 de xullo.

  2. No caso de que existan, copias do acto de liquidación, da súa notificación e dos informes dos órganos de inspección ou equivalentes en relación co caso.Se se presenta a solicitude en España, respecto dun axuste practicado pola AEAT en materia de prezos de transferencia ou de atribución de beneficios a un establecemento permanente, cando a autoridade competente española sexa exclusivamente a Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional, a AEAT xa conta con esa información, polo que non é necesario presentar esta documentación nin a documentación de prezos, se xa foi achegada.

  3. Copia de calquera resolución ou acordo emitido pola Administración do outro Estado que afecte este procedemento.

    Aínda que en calquera caso é posible solicitar o inicio dun procedemento amigable para eliminar a dobre imposición provocada por unha liquidación estranxeira en España, iso fai que sexa especialmente difícil para a Autoridade Competente española comprobar se a solicitude se presentou en prazo.

    Por favor, teña en conta que, aínda que non é obrigatorio, sería de grande axuda incluír algún documento probatorio da data na que se notificou a liquidación estranxeira.

    De non o facer, a Autoridade Competente española verase obrigada a solicitar á outra Autoridade Competente que confirme a data de notificación, o que pode provocar que se dilate o procedemento.

  4. A acreditación da representación, en caso de que se actúe por medio de representante.

Cando a outra Autoridade Competente sexa un país de fala non hispana, resultaría conveniente achegar unha copia da solicitude de inicio traducida ao inglés.A Autoridade Competente española podería remitila de inmediato á outra autoridade competente, acelerando o procedemento.