Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.4 El artigo do convenio que o obrigado tributario considera que non se aplicou correctamente e a interpretación que o propio obrigado tributario dá a ese artigo, explicando o motivo polo cal o obrigado tributario considera que existe unha cuestión obxecto do procedemento

Os procedementos amigables serven para eliminar a imposición non acorde a un Convenio, xa sexa un dos Convenios Fiscais ratificados por España ou o Convenio de Arbitraxe.

Polo tanto, as solicitudes de inicio deberán especificar:

  • Que artigo dun dos Convenios Fiscais ratificados por España ou do Convenio de Arbitraxe non se aplicou correctamente.

  • Como considera o contribuínte que debería ter sido a correcta aplicación dese artigo, indicando por que a súa incorrecta aplicación é obxecto de procedemento amigable.Aínda que é obrigatorio que o contribuínte inclúa a súa propia interpretación dos artigos no escrito de solicitude, ese punto de vista non ten por que verse reflectido nin nas negociacións entre as Autoridades Competentes nin nos acordos aos que estas poidan chegar.

Exemplo:Liquidouse Imposto de Sociedades a unha empresa española por estimar que o gasto contabilizado polos servizos de apoio á comercialización prestados por entidades vinculadas domiciliadas en Portugal e en Colombia é superior ao valor de mercado.

Se a empresa española desexa que se elimine a dobre imposición que esa liquidación puidese provocar mediante un procedemento amigable, deberá presentar dúas solicitudes de inicio:

  • Unha solicitude de inicio para eliminar a dobre imposición derivada da minoración do gasto deducible polos servizos de apoio á comercialización prestados pola entidade vinculada portuguesa indicando que artigos do Convenio Fiscal vixente entre España e Portugal e/ou do Convenio de Arbitraxe non se aplicaron correctamente, cal sería a súa correcta interpretación destes e por que a súa incorrecta aplicación cumpre os requisitos para ser obxecto de procedemento amigable.

  • Unha segunda solicitude de inicio para eliminar a dobre imposición derivada da minoración do gasto deducible polos servizos de apoio á comercialización prestados pola entidade vinculada colombiana indicando que artigos do Convenio Fiscal vixente entre España e Colombia non se aplicaron correctamente, cal sería a súa correcta interpretación destes e por que a súa incorrecta aplicación cumpre os requisitos para ser obxecto de procedemento amigable.