Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.5 Identificación dos períodos impositivos ou de liquidación afectados

A solicitude debe indicar claramente os exercicios respecto dos que se solicita o inicio do procedemento.

Con carácter xeral, os períodos impositivos tanto do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas coma do Imposto de Sociedades españois finalizan o 31 de decembro.Polo que, se os períodos impositivos respecto dos que se solicita o procedemento amigable finalizan nunha data distinta, deberá indicarse expresamente.

Non se iniciará o procedemento amigable respecto de exercicios que non se solicitasen expresamente, mesmo aínda que neses exercicios se producise unha imposición non acorde a Convenio.

Exemplo:

Liquídase o Imposto de Sociedades dos exercicios 2011 a 2014 dunha empresa española por transaccións cunha filial francesa, resultando un axuste en base impoñible por importe de 1.000.000 €.

A esa filial francesa, liquídaselle en Francia o Imposto de Sociedades francés dos exercicios 2013 a 2016 por transaccións coa matriz española, resultando un axuste en base impoñible por importe de 2.500.000 €.

Se os contribuíntes desexan eliminar mediante un procedemento amigable a dobre imposición que puidesen provocar tanto a liquidación española coma a francesa, sería conveniente a presentación de dúas solicitudes de inicio:

Unha solicitude de inicio para eliminar a dobre imposición derivada do axuste español de 1.000.000 € para os exercicios 2011 a 2014.

Unha segunda solicitude de inicio para eliminar a dobre imposición derivada do axuste francés de 2.500.000 € para os exercicios 2013 a 2016.