Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.7 Las contías en cuestión nas moedas dos estados afectados

Os procedementos amigables serven para eliminar a imposición non acorde a un convenio, xa sexa un dos Convenios Fiscais en vigor en España ou o Convenio de Arbitraxe.

Polo tanto, as solicitudes de inicio deben indicar a cantidade que foi gravada en contra das disposicións do convenio aplicable ao caso concreto.

Para estes efectos:

  • A contía debe expresarse en termos de base impoñible e non da cota tributaria que finalmente se esixise.
  • Os xuros de mora e as sancións non son obxecto de procedemento amigable.

Exemplo:

A Administración tributaria española incrementou a base impoñible dunha empresa española en 1.000.000€ por transaccións cunha entidade vinculada domiciliada nos Estados Unidos de América.

A cota a ingresar derivada da liquidación é de 250.000 € cuns xuros de mora de 12.500€ e unha sanción de 65.000€.

O contribuínte deberá indicar 1.000.000 € como contía do procedemento amigable na súa solicitude de inicio, porque é ese 1.000.000 € o que presuntamente se gravou en contra das disposicións do Convenio Fiscal entre España e os Estados Unidos de América.

Debería expresar a cantidade tamén en dólares, porque o procedemento involucra os Estados Unidos de América.

Os contribuíntes que desexen eliminar a dobre imposición provocada por unha soa liquidación que se refira a transaccións con distintos países, deberán presentar unha solicitude de inicio por cada un dos países involucrados, indicando os axustes en base impoñible correspondentes a cada país na solicitude en cuestión.

Debe destacarse que as solicitudes respecto de liquidacións que se refiran a varios países que inclúen o incremento total da base impoñible pero non detallan a cantidade do axuste que corresponde a cada país, carecen do contido mínimo.

Polo tanto, se a solicitude de inicio non identifica a cantidade do axuste que corresponde a transaccións co país en cuestión, o contribuínte será requirido para que a emende.

Se os contribuíntes non emendan a solicitude de inicio no prazo de tres meses a contar dende o día seguinte a notificación do requirimento, esta terase por non presentada e arquivaranse as actuacións sen máis trámite.

Exemplo:

A comprobación dunha empresa española finalizou cun axuste de 1.000.000 € na base impoñible do seu Imposto de Sociedades, derivado das compras realizadas a entidades vinculadas francesas, alemás e italianas.

O valor das compras da entidade española corresponde nun 25% a Francia, nun 25% a Alemaña e nun 50% a Italia.

O contribuínte español presenta tres solicitudes de inicio indicando simplemente que o incremento total da base impoñible foi de 1.000.000 €, sen analizar o importe:

  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Alemaña por importe de 1.000.000 € correspondente a transaccións con empresas francesas, alemás e italianas.
  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Francia por importe de 1.000.000 € correspondente a transaccións con empresas francesas, alemás e italianas.
  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Italia por importe de 1.000.000 € correspondente a transaccións con empresas francesas, alemás e italianas.

O contribuínte será requirido para que emende as tres solicitudes de inicio indicando o importe que corresponde a cada país.

Se non emenda as solicitudes no prazo de tres meses contados dende o día seguinte á notificación do requirimento, esta terase por non presentada e arquivaranse as actuacións sen máis trámite.

Exemplo:

A comprobación dunha empresa española finalizou cun axuste de 1.000.000 € na base impoñible do seu Imposto de Sociedades, derivado das compras realizadas a entidades vinculadas francesas, alemás e italianas.

A empresa deberá identificar na súa solicitude o axuste que se refire a cada entidade vinculada de cada un dos países.

Por exemplo, asumindo que os produtos son os mesmos, a entidade española comprou o 25% dos seus produtos a Francia, o 25% dos seus produtos a Alemaña e o 50% dos seus produtos a Italia.

Se a empresa española desexa que se tramite un procedemento amigable para eliminar a dobre imposición que poida derivarse desa liquidación, deberá presentar tres solicitudes de inicio distintas:

  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Alemaña por importe de 250.000€.
  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Francia por importe de 250.000€.
  • Unha solicitude de inicio dun procedemento amigable entre España e Italia por importe de 500.000€.

Nas tres solicitudes deberá indicar que Alemaña, Francia e Italia están involucradas.