Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.8 Datos correspondentes ás relacións, situacións ou estrutura das operacións entre as persoas afectadas

Canto máis claramente se describan as operacións afectadas, menos probable será que a autoridade competente se vexa obrigada a requirir información adicional.

Así que, en prol da celeridade do procedemento, sería aconsellable que o contribuínte proporcionase unha descrición precisa de todas e cada unha das transaccións obxecto do procedemento, describindo o papel que tiveron nelas as partes involucradas, así como a relación entre estas.

A descrición debería abranguer tamén os feitos dos que se derivan, acompañados dos elementos probatorios destes se é posible.

Exemplo:Liquidouse o Imposto de Sociedades dunha empresa española por non considerar conforme ao principio de libre competencia o valor dos servizos de apoio na comercialización prestados por entidades vinculadas de Francia, Italia, Portugal e Arxentina.

Na solicitude deberase explicar cal é a estrutura do Grupo a nivel mundial indicando onde se encontra a matriz e que funcións de distribución realiza cada unha das filiais, referendándoo cos correspondentes contratos de distribución se é posible.