Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c.9 Natureza e a data de realización das actuacións orixe da cuestión obxecto do procedemento, incluído, se procede, o detalle da mesma renda percibida no outro estado afectado e da inclusión da devandita renda na base impoñible no devandito estado, e os detalles do imposto esixido ou que se esixirá en relación coa devandita renda no outro estado afectado

As solicitudes de inicio deben describir as actuacións que deron lugar ao procedemento, tanto por parte do contribuínte coma da administración.

Deben describir:

  • A renda e, no seu caso, o patrimonio gravados en España, ben mediante a presentación dunha autoliquidación ou esixidos mediante unha liquidación da administración tributaria.Tamén deberán mencionar as solicitudes de rectificación presentadas en España.

  • Se procede, un breve resumo das actuacións da Administración tributaria española mediante as que se liquidaron os mencionados tributos.

  • A renda e, no seu caso, o patrimonio gravado noutros países, ben por ser incluído nunha autoliquidación ou ben esixido mediante unha liquidación da respectiva administración tributaria.Tamén deberán mencionar calquera solicitude de rectificación presentada alí

  • Calquera acordo ao que se chegase coas autoridades competentes doutros países sobre a correspondente liquidación ou sobre os feitos relevantes para o caso.En España ese tipo de acordos chámanse “actas con acordo” e en ningún caso impiden o acceso ao procedemento amigable.Non obstante, esta información é relevante porque nalgúns países existen limitacións de acceso ao procedemento amigable cando se alcanzou un acordo entre a Administración e o contribuínte.

  • Se se impuxo algunha sanción en relación co axuste obxecto do procedemento amigable, xa sexa en España ou noutro país.