Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

b. Motivos de denegación dunha solicitude de inicio

Os motivos de denegación dunha solicitude de inicio de procedemento amigable varían dependendo de se o inicio deste se solicitou en virtude dos Títulos II (Procedemento amigable previsto nos Convenios Fiscais) e IV (Mecanismos de resolución daqueles litixios con outros Estados membros da Unión Europea que se deriven dos convenios e tratados internacionais polos que se dispón a eliminación da dobre imposición da renda e, no seu caso, do patrimonio a que se refire a Directiva), ou en virtude do Título III (Procedemento sobre a aplicación do Convenio de arbitraxe).

Se se solicita un procedemento amigable en virtude do artigo correspondente dun Convenio Fiscal aplicable ou en virtude da Directiva, a solicitude poderá ser denegada, entre outros, polos seguintes motivos (artigo 11.2 do Regulamento de procedementos amigables):

 • Que non exista un convenio aplicable con artigo relativo ao procedemento amigable.

 • Que a solicitude se presentase fóra do prazo regulado no convenio ou se presente por persoa non lexitimada.

 • Que non proceda iniciar un procedemento amigable por ser unha cuestión de dereito interno e non unha diverxencia ou discrepancia na aplicación do convenio.

 • Que a solicitude se refira á apertura dun novo procedemento sobre unha cuestión que xa tivese sido obxecto doutro procedemento amigable formulado con anterioridade polo mesmo obrigado tributario e sobre o cal se tivese alcanzado un acordo entre ambas as dúas autoridades competentes ou sobre o que tivese desistido o obrigado tributario.

 • Que o requirimento de emenda e de completar a información fose contestado en prazo, pero non se entendan emendados os defectos ou achegada a documentación requirida.

Se se solicita un procedemento amigable en virtude do Convenio de Arbitraxe, a solicitude denegarase motivadamente nos seguintes supostos (artigo 28.1 do Regulamento de procedementos amigables):

 • Cando non se cumpran os principios recollidos no artigo 4 do citado Convenio de Arbitraxe.

 • Cando a solicitude non se presente no prazo de tres anos contados dende o día seguinte ao da notificación do acto de liquidación tributaria ou medida equivalente que ocasione ou poida ocasionar unha dobre imposición conforme ao Convenio Europeo de Arbitraxe.

 • Cando a solicitude non se presente por persoa lexitimada para tal efecto.

 • Cando se impoña con carácter asine calquera das sancións seguintes:

  1. as penas por delitos contra a Facenda Pública aos que se refiren os artigos 305 e 305 bis do Código Penal;

  2. as sancións polas infraccións ás que se refiren os artigos 191, 192 e 193 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, sempre que concorra algún criterio de cualificación aos que se refire o artigo 184 da devandita Lei;

  3. as sancións polas infraccións establecidas no artigo 18.13.2.º da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, sempre que concorra algún criterio de cualificación aos que se refire o artigo 184 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria.Para estes efectos, as referencias no citado artigo 184 ás declaracións deberán entenderse realizadas á documentación de prezos de transferencia.

  Non obstante o establecido na letra c), non terá a consideración de sancións para estes efectos, a sanción por infracción derivada da presentación de documentación incompleta cando non dificulten gravemente a cuantificación ou determinación do valor de mercado.

Unha vez iniciado o procedemento amigable tramitado en virtude do Convenio de Arbitraxe, este quedará suspendido automaticamente pola interposición de calquera recurso ou reclamación en vía administrativa ou en vía contencioso-administrativa contra as sancións impostas a que se refire o parágrafo anterior, dende a interposición do primeiro recurso que proceda ata que se dite resolución ou sentenza firme que resolva con carácter definitivo se procede ou non a imposición da sanción.Para estes efectos, o obrigado tributario deberá comunicar a autoridade competente, no prazo dun mes, tanto a interposición do recurso coma a resolución ou sentenza definitiva, contado dende o día seguinte ao da interposición ou ao da notificación da resolución ou sentenza, respectivamente (artigo 23.3 do Regulamento de procedementos amigables).