Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

c. Comunicación da admisión/denegación á outra autoridade competente

A autoridade competente que reciba a solicitude de inicio informará desta recepción as autoridades competentes do resto dos Estados afectados.

Cando a solicitude de inicio do procedemento amigable se realice en virtude dun Convenio Fiscal ou do Convenio de Arbitraxe, o prazo para realizar a devandita comunicación é de catro semanas dende a recepción (artigo 9.4 do Regulamento de procedementos amigables).

No caso de procedementos amigables solicitados en virtude do mecanismo previsto na Directiva, a solicitude deberá dirixirse simultáneamente ás autoridades competentes de todos os Estados membros afectados, salvo que o solicitante:

  • sexa un particular, ou
  • non sexa unha empresa grande e non forme parte dun grupo grande, de acordo co artigo 3, apartados 4 e 7, da Directiva 2013/34/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de xuño de 2013.

Nese caso, o obrigado tributario poderá dirixir a solicitude unicamente á autoridade competente do seu Estado de residencia fiscal.Esta autoridade competente deberá notificar ás autoridades competentes do resto dos Estados afectados a recepción da solicitude no prazo de dous meses contados a partir da data de entrada no seu rexistro da solicitude.Considerarase que o obrigado tributario presentou a súa solicitude de inicio a todos os Estados membros afectados na data da devandita notificación.

Así mesmo, a autoridade competente notificará ás autoridades competentes dos Estados membros afectados a admisión ou non da solicitude de inicio (artigo 11.1 do Regulamento de procedementos amigables).

Se, unha vez admitida a solicitude, a autoridade competente que a recibise considera que a solicitude é fundada pero que non pode encontrar por si mesma unha solución, aquela comunicará a autoridade competente do outro Estado que se admitiu o inicio do procedemento, que a presentación da solicitude se produciu no prazo indicado a tal efecto e achegará a documentación do caso (artigo 11.3 do Regulamento de procedementos amigables).