Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

4.Fase unilateral

Os procedementos amigables iniciados en virtude de calquera dos tres instrumentos xurídicos (Convenio Fiscal, Convenio de Arbitraxe e Directiva) poden finalizar de xeito unilateral cando, unha vez admitida a solicitude de inicio, a autoridade competente que recibe a devandita solicitude considere que esta é fundada e que pode encontrar por si mesma unha solución.Nos casos de prezos de transferencia, esta solución podería consistir en que a autoridade competente que recibe a solicitude retirase o axuste realizado pola administración tributaria dese mesmo Estado ou que aceptase realizar o axuste correlativo cando o axuste fose realizado pola administración tributaria do outro Estado. 

No suposto de que se solicite en España o inicio do procedemento amigable e a autoridade competente española considere que a solicitude é fundada e pode encontrar por si mesma unha solución, a autoridade competente española adoptará un acordo polo que soluciona o caso sen involucrar a autoridade competente do resto dos Estados afectados.Todo iso sen prexuízo da obriga de notificar a estas a súa decisión.

Non se iniciaría polo tanto a fase bilateral do procedemento amigable.

O acordo será notificado ao obrigado tributario.O prazo para realizar a devandita notificación no caso dos procedementos iniciados ao abeiro da Directiva será de trinta días naturais dende a data na que se tome a decisión.

O acordo aplicarase sempre que o obrigado tributario o acepte e renuncie aos recursos pendentes, se é o caso.

O acordo polo que finaliza o procedemento de forma unilateral non sentará precedente (artigos 16.7 e 54.5 do Regulamento de procedementos amigables).

Así mesmo, non poderá interpoñerse recurso ningún contra o citado acordo, sen prexuízo dos recursos previstos contra o acto ou actos administrativos que se diten en aplicación do devandito acordo (artigo 14.2 do Regulamento de procedementos amigables).

Do mesmo modo, cando a autoridade competente do outro Estado poida encontrar por si mesma a solución do problema considerado, adoptará unilateralmente o acordo correspondente (xa sexa retirar o axuste realizado pola súa administración tributaria ou realizar o axuste correlativo ao axuste realizado pola administración tributaria España).

Se a solicitude de procedemento amigable foi presentada ante a autoridade competente do outro Estado e esta decide retirar o axuste realizado pola súa administración tributaria, non será necesaria a aceptación do contribuínte español, aínda que se comunicará ao devandito contribuínte a finalización do procedemento amigable.

Se a solicitude foi presentada ante a autoridade competente do outro Estado con relación a un axuste realizado pola administración tributaria española e a autoridade competente que recibe a solicitude decide unilateralmente realizar o axuste correlativo, requirirase a aceptación do contribuínte español.

Finalmente, se a solicitude de procedemento amigable foi presentada ante a autoridade competente española, en relación cun axuste realizado pola administración tributaria española ou pola administración doutro Estado, requirirase a aceptación ao respecto do contribuínte español.

En conclusión, en todo caso, solicitarase a aceptación do contribuínte cando a solicitude do procedemento amigable sexa presentada ante a autoridade competente española.