Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d.1 Desistimento

O contribuínte pode desistir en calquera momento do procedemento amigable.Non se esixe un determinado formalismo, basta cun escrito dirixido á autoridade competente.

O artigo 15 do Regulamento de procedementos amigables, que se aplica a os procedementos amigables iniciados sobre a base do Convenio Fiscal, ou por remisión a ese artigo, en os iniciados sobre a base do Convenio de Arbitraxe, indica que, se houbese varios obrigados tributarios, o desistimento afectará só a aqueles que o tivesen formulado.

A autoridade competente dará posteriormente por finalizado o procedemento e acordarase o arquivo das actuacións, debendo comunicar a autoridade competente a devandita finalización á autoridade competente do outro Estado.

O artigo 53 do Regulamento de procedementos amigables, que se aplica aos procedementos amigables iniciados sobre a base da Directiva, indica que o solicitante do procedemento amigable deberá presentar simultáneamente a todas as autoridades competentes dos Estados membros unha notificación escrita de desistimento.A devandita notificación poñerá fin con efecto inmediato ao procedemento.A autoridade competente informará as demais autoridades competentes afectadas, sen demora.Non obstante, se o solicitante era un particular ou unha PEME nos termos establecidos polo artigo 57 do Regulamento de procedementos amigables, abonda con que o desistimento se presente ante a autoridade competente española, quen no prazo de 2 meses o comunicará ao resto das autoridades competentes afectadas.

O principal efecto do desistimento é a terminación do procedemento amigable.Ademais, non poderá solicitarse un novo procedemento amigable sobre a mesma cuestión sobre a que xa se tivese desistido.Así, establéceo o artigo 11.2 d) do Regulamento de procedementos amigables como causa de denegación do inicio dun posterior procedemento amigable.Cabe recordar que tanto se o procedemento se tivese iniciado sobre a base do Convenio Fiscal, como ao Convenio de Arbitraxe como á Directiva, se aplican as causas de denegación do inicio do procedemento amigable reguladas no artigo 11.2.