Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d.2 Cuando haxa unha sentenza firme dun tribunal español ou por calquera outra decisión equivalente dun tribunal doutro estado afectado que vincule á autoridade competente de acordo coa súa normativa interna, sobre os elementos da obriga tributaria que fosen obxecto do procedemento amigable

As sentenzas dos órganos xudiciais españois vinculan as autoridades competentes no que se refire ao procedemento amigable.Sendo isto así, cando un órgano xudicial emita unha sentenza xudicial que afecte os elementos da obriga tributaria obxecto do procedemento amigable antes de que se alcance un acordo no seo dun procedemento amigable, a autoridade competente española comunicarallo sen demora ás autoridades competentes do resto dos Estados afectados.

Trátase dunha causa de terminación de calquera dos procedementos amigables previstos no Regulamento de procedementos amigables (artigos 16 e 52 do Regulamento de procedementos amigables), podendo estes rematar con acordo de eliminar total ou parcialmente a dobre imposición ou a imposición non acorde co Convenio ou tratado se a outra autoridade competente decide facer total ou parcialmente o axuste correlativo derivado da sentenza firme ou finalizar sen acordo de eliminar a dobre imposición ou a imposición non acorde co Convenio.

O mesmo sucederá cando as autoridades competentes de calquera dos outros Estados afectados se encontren vinculadas por unha decisión equivalente dun Tribunal do devandito Estado de acordo coa súa normativa interna.Neste caso tamén será posible solicitar o inicio do procedemento amigable co obxecto de que a autoridade competente do outro Estado afectado elimine total ou parcialmente a dobre imposición se así o considera adecuado.