Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d.4 Inexistencia ou desaparición da cuestión obxecto do procedemento

Unha vez admitida a solicitude de inicio e analizada a cuestión sometida ás autoridades competentes, estas poden estar de acordo en que non hai dobre imposición ou imposición non acorde co Convenio.

Do mesmo modo, aínda existindo inicialmente dobre imposición ou imposición non acorde co Convenio, pode suceder que a regularización en virtude da cal se produciu esta sexa anulada por resolución ou sentencia firme dun tribunal administrativo ou xurisdicional.Neste caso, a causa obxecto do procedemento tería desaparecido.

En ambos os dous casos, non se cumpren os requisitos establecidos para a tramitación do procedemento amigable no artigo relativo ao procedemento amigable do Convenio Fiscal aplicable, que esixe a existencia dunha imposición non acorde co Convenio Fiscal, ou nos artigos 4 e 6 do Convenio de Arbitraxe, que implicitamente esixen a existencia de dobre imposición.Polo tanto, poderá poñerse fin ao procedemento amigable, debendo comunicar o acordo ao obrigado tributario, sen que sexa necesario requirir aceptación ningunha deste.

Os devanditos supostos de terminación, están expresamente previstos no artigo 52 do Regulamento de procedementos amigables, para os procedementos tramitados en virtude da Directiva.