Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e.3 Inicio do cómputo do prazo desencadeante da arbitraxe

O momento dende o que se computa o prazo establecido no parágrafo anterior varía dependendo do instrumento sobre a base do que se tramite o procedemento amigable:

  • Se o procedemento se tramita en virtude do título II (Procedemento amigable previsto nos Convenios Fiscais), de acordo co artigo 11.3 do Regulamento de procedementos amigables, a data a partir da cal se empezará a computar o prazo indicado será a data na que a autoridade competente dun Estado recibe toda a documentación e información á que fai referencia o propio artigo 11.3.b) da autoridade competente que recibe a solicitude de inicio.Esta última solicitará da primeira que comunique a data de recepción da documentación e notificaralla ao obrigado tributario. 

  • Se o procedemento se tramita en virtude do título III (Procedemento sobre a aplicación do Convenio de Arbitraxe), o cómputo do período de dous anos para poder acudir á fase de arbitraxe, iníciase na última das dúas datas seguintes:

    1. Data de notificación do acto de liquidación tributaria ou medida equivalente.

    2. Data na que a autoridade competente recibe a solicitude de inicio acompañada de toda a información e documentación á que se refire o artigo 27 do Regulamento de procedementos amigables.

    Non obstante, cando se interpoña recurso administrativo ou contencioso-administrativo, o inicio do cómputo do período de dous anos ou a súa interrupción comezará a contarse a partir da data en que sexa firme a resolución ditada en última instancia no marco dos recursos internos (Artigo 7.1 do Convenio de Arbitraxe).

  • Se o procedemento se tramita en virtude do título IV (Mecanismo de resolución de litixios a que se refire a Directiva), o prazo de dous anos contarase a partir da última notificación de calquera dos Estados membros afectados relativo á admisión de inicio (artigo 41.1 do Regulamento de procedementos amigables).Se o obrigado tributario recorreu a regularización que dá lugar ao procedemento amigable, o devandito prazo empezará a computarse dende a data na que o recurso se suspendese se esta é posterior á data anteriormente indicada.