Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

a. Informes de posición

Nos procedementos amigables iniciados en virtude de calquera dos tres instrumentos xurídicos (Convenio Fiscal, Convenio de Arbitraxe e Directiva), cando a autoridade competente que recibe a solicitude considere que está fundada pero que non pode encontrar por si mesma unha solución, comunicará á autoridade competente do outro Estado que se admitiu o inicio do procedemento, que a presentación da solicitude se produciu no prazo indicado a tal efecto e se achegará a documentación do caso.Iníciase así a fase bilateral do procedemento amigable.

Na fase bilateral, normalmente a autoridade competente do Estado que adoptou a medida supostamente contraria ao convenio ou tratado internacional polo que se dispón a eliminación da dobre imposición da renda e, no seu caso, do patrimonio emite un primeiro documento no que manifesta a súa posición respecto do caso.

Para iso, a autoridade competente española poderá solicitar a documentación e os informes que considere pertinentes.Con carácter xeral, estes deberán ser remitidos no prazo de tres meses dende a recepción da solicitude.Non obstante, cando a autoridade competente solicite información adicional ao obrigado tributario, esta deberá achegarse no prazo de dez días (ampliable en cinco días) contado dende o día seguinte ao da notificación do requirimento, salvo que se especifique un prazo distinto no propio requirimento (artigo 12.2 do Regulamento de procedementos amigables).

No caso dos procedementos amigables tramitados en virtude do mecanismo establecido na Directiva, os obrigados tributarios que reciban os requirimentos aos que se fai referencia neste apartado, deberán enviar a súa resposta simultáneamente a todas as autoridades competentes dos Estados membros afectados salvo que o solicitante:

  • sexa un particular, ou

  • non sexa unha empresa grande e non forme parte dun grupo grande, de acordo co artigo 3, apartados 4 e 7, da Directiva 2013/34/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de xuño de 2013,

    en cuxo caso a resposta poderá presentarse unicamente á autoridade competente española, quen, no prazo de dous meses a partir da entrada no seu rexistro desta, enviará unha notificación simultáneamente ás autoridades competentes dos demais Estados membros afectados, xunto cunha copia da información presentada.Considerarase que a información foi recibida por todos os Estados afectados na data da súa entrada no rexistro da autoridade competente.

A falta de atención deste requirimento por parte do obrigado tributario poderá determinar a terminación do procedemento.

As autoridades competentes intercambiarán tantas posicións como sexan necesarias para intentar chegar a un acordo.