Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

b. Aceptación do acordo polo obrigado tributario español (máis renuncia aos recursos pendentes) ou rexeitamento do acordo

O acordo polo que as autoridades competentes eliminan a dobre imposición ou a imposición non acorde co convenio (xa sexa por acordo mutuo ou unilateralmente pola autoridade competente do Estado ante o que se solicita o procedemento amigable) se aplicará sempre que, no prazo de sesenta días naturais a partir do día seguinte á notificación do acordo, o obrigado ou obrigados tributarios:

  • acepten o contido deste, e
  • renuncien ao seu dereito a recorrer ou desistan dos recursos pendentes que puidesen ter presentados respecto dos elementos da obriga tributaria que fosen obxecto do procedemento amigable

No suposto de que as cuestións obxecto do procedemento amigable xa estivesen recorridas, o obrigado tributario deberá achegar probas da súa renuncia ou desistimento no prazo de sesenta días naturais ao que fai referencia o parágrafo anterior.A estes efectos, adóitase presentar unha copia do recibo de presentación emitido polo rexistro do órgano ante o que se presentou o recurso xunto coa copia da renuncia/desistimento presentado.

Non cabe unha aceptación de parte do acordo alcanzado entre autoridades competentes.Unha aceptación parcial será tratada como un rexeitamento por parte do obrigado tributario.

Entenderase que o obrigado tributario rexeita o acordo, cando aquel, tras a súa notificación:

  1. formalice o seu rexeitamento nun escrito no que quede constancia da súa desconformidade co contido do acordo;o
  2. non acepte expresamente o contido deste no prazo de sesenta días naturais a partir do día seguinte á notificación do acordo;o
  3. non renuncie ao seu dereito a recorrer respecto ás cuestións solucionadas polo procedemento amigable ou, no seu caso, non desista dos recursos pendentes no prazo de sesenta días naturais a partir do día seguinte á notificación do acordo.

Se o obrigado tributario rexeita o acordo:

  • A autoridade competente comunicará este rexeitamento ás autoridades competentes dos demais Estados afectados e considerará o caso pechado.
  • De acordo co artigo 11.2.d) do Regulamento de procedementos amigables, poderase denegar o inicio dun posterior procedemento amigable sobre a mesma cuestión.
  • O obrigado tributario poderá continuar os recursos que tivera presentados ante os tribunais domésticos.Dado que conforme aos artigos 16.7 e 54.5 do Regulamento, o acordo entre autoridades competentes (rexeitado polo obrigado tributario) non sinta precedente, o devandito acordo non vinculará o tribunal económico-administrativo ou contencioso-administrativo.Tampouco vinculará ao órgano revisor no caso dun recurso de reposición.

En caso de que o procedemento amigable se resolva na fase unilateral, se a solicitude de procedemento amigable foi presentada ante a autoridade competente do outro Estado e esta decide retirar o axuste realizado pola súa administración tributaria, non será necesaria a aceptación do contribuínte español, aínda que se lle comunicará ao devandito contribuínte a finalización do procedemento amigable.

Se a solicitude foi presentada ante a autoridade competente do outro Estado con relación a un axuste realizado pola administración tributaria española e a autoridade competente que recibe a solicitude decide unilateralmente realizar o axuste correlativo, requirirase a aceptación ao respecto do contribuínte español.

Finalmente, se a solicitude de procedemento amigable foi presentada ante a autoridade competente española, tanto en relación cun axuste realizado pola administración tributaria española coma dun axuste realizado pola administración tributaria doutro Estado, requirirase a aceptación ao respecto do contribuínte español.

En conclusión, en todo caso solicitarase a aceptación do contribuínte cando a solicitude do procedemento amigable sexa presentada ante a autoridade competente española.