Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

d. Carta de peche á outra autoridade competente

Con carácter xeral, a autoridade competente española, unha vez teña coñecemento da aceptación do obrigado tributario español afectado polo acordo e, no seu caso, da renuncia deste ao seu dereito a recorrer ou do desistimento dos recursos iniciados, remitirá unha carta de peche á outra autoridade competente.

Nesta detallarase o acordo alcanzado, así como a aceptación deste polos obrigados tributarios afectados.Así mesmo, na devandita carta indicarase que o acordo non ten a consideración de precedente con respecto doutros axustes ou asuntos que poidan xurdir no futuro ou sobre discusións entre as autoridades competentes relativas aos mesmos asuntos ou similares respecto a obrigados tributarios diferentes.