Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

f. Comunicación para execución do acordo á oficina local

A autoridade competente española, unha vez teña coñecemento da aceptación de todos os obrigados tributarios afectados polo acordo e, se é o caso, da renuncia destes ao seu dereito a recorrer ou do desistimento dos recursos iniciados, comunicarallo á Administración tributaria española competente para executalo (artigo 17.1 do Regulamento de procedementos amigables), no prazo dun mes dende que o acordo adquira firmeza.Na maioría do vos casos, a Administración tributaria española competente para executar o acordo será a Axencia Estatal de Administración Tributaria, aínda que tamén poderían selo as Administracións tributarias forais no caso de contribuíntes forais.

Con carácter xeral, o acordo aplicarase con independencia dos prazos de prescrición internos (ver FAQs).

O acordo será executado de oficio ou a instancia do interesado (artigo 17.2 do Regulamento de procedementos amigables).

A execución do acordo pola Administración tributaria española competente realizarase mediante a práctica dunha liquidación por cada período impositivo obxecto do procedemento amigable e mediante a práctica dunha liquidación correspondente ao momento da devindicación de cada feito impoñible obxecto do procedemento amigable, se se trata de impostos nos que non exista período impositivo (artigo 17.3 do Regulamento de procedementos amigables).Alternativamente, a Administración tributaria poderá ditar un único acto que conterá as liquidacións derivadas do procedemento amigable co fin de que a cantidade resultante se determine mediante a suma alxébrica das devanditas liquidacións (artigo 17.4 do Regulamento de procedementos amigables).

Cando existise unha liquidación previa practicada pola Administración tributaria española en relación coa mesma obriga tributaria obxecto do procedemento amigable, a execución do acordo determinará a modificación, ou se é o caso, anulación, da devandita liquidación (artigo 17.5 do Regulamento de procedementos amigables).

Na liquidación resultante da execución do acordo esixiranse os xuros de mora devindicados sobre a débeda derivada da devandita execución (artigo 17.6 do Regulamento de procedementos amigables) (ver FAQs).