Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

a. Notificación do acordo entre autoridades competentes ao obrigado tributario español

Cando o procedemento amigable foi solicitado ante a autoridade competente española ou en todo caso se se trata dun procedemento amigable relativo aos prezos de transferencia, a autoridade competente española notificará o acordo alcanzado polas autoridades competentes no procedemento amigable ao obrigado tributario español (artigos 16.3 e 54.3 do Regulamento de procedementos amigables).No caso dos procedementos amigables tramitados en virtude do mecanismo previsto na Directiva, a devandita notificación deberá realizarse no prazo de trinta días naturais.

Con carácter xeral, cando o acordo alcanzado polas autoridades competentes elimine a dobre imposición ou a imposición non acorde co Convenio, a notificación do acordo ao obrigado tributario español terá o seguinte contido:

  • Indicación do acordo alcanzado, así como o axuste correlativo alcanzado, no caso de prezos de transferencia.

  • Solicitude de aceptación ou rexeitamento do contido do acordo.

  • En caso de aceptación, o escrito recollerá tamén a súa renuncia expresa aos recursos pendentes que tivese interposto respecto ás cuestións solucionadas por este procedemento, así como a acreditación da devandita renuncia.A devandita acreditación poderase realizar, de ordinario, xustificando a presentación do escrito de renuncia ante o tribunal correspondente.

  • Indicación de que, unha vez se dispoña da conformidade e, se é o caso, renuncia aos recursos considerados polo obrigado tributario de España e, no seu caso, polo resto dos Estados afectados, considerarase pechado o procedemento, e así se comunicará ao órgano competente en España para executalo.

  • Indicación de que non pode interpoñerse recurso ningún contra o acordo, sen prexuízo dos que procedan contra o acto ou actos administrativos que se diten en aplicación deste.Así o establece a Disposición adicional primeira do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, no seu apartado 5.

  • Finalmente, indicación de que o acordo non ten a consideración de precedente, nin para o contribuínte nin para as administracións tributarias.