Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

Dereitos e obrigas do obrigado tributario no procedemento amigable

O procedemento amigable é un procedemento entre Estados como recordan os comentarios ao artigo 25 do Modelo Convenio da OCDE.

Non obstante, de acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento de procedementos amigables, os dereitos do contribuínte en relación co procedemento amigable son os seguintes:

  • Solicitar o inicio do procedemento amigable.

  • Ser informado do estado de tramitación en que se encontra o procedemento nos termos máis abaixo indicados.

  • Ser oídos en relación co seu caso.

Así mesmo, o citado Regulamento establece o dereito do obrigado tributario de aceptar ou rexeitar o acordo alcanzado entre as autoridades competentes.

A información que se facilitará será en todo caso sucinta e respectará en todo caso o carácter confidencial das negociacións entre as autoridades competentes.

En todo caso, debe terse en conta que o obrigado tributario non ten dereito a ser informado do contido das posicións intercambiadas polos Estados no curso dun procedemento amigable.

Pola súa banda, os obrigados tributarios deberán facilitar ás Administracións tributarias cantos datos, informes, antecedentes e xustificantes sexan necesarios para solucionar o caso.A devandita información e documentación deberá ser completa e exacta, e deberá ser entregada á Administración tributaria requirente no prazo concedido para iso.Na fase arbitral do mecanismo previsto na Directiva, a achega de información, probas ou documentos que poidan ser pertinentes para a decisión da comisión consultiva e que non fosen achegados ante as autoridades competentes requirirá a aprobación das autoridades competentes dos Estados membros afectados, salvo que a devandita achega se realice por requirimento da comisión.