Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Confirmación e presentación do borrador de declaración

Cando o contribuínte considere que o borrador da declaración reflicte a súa situación tributaria para os efectos deste imposto poderá confirmalo e presentalo tendo o mesmo, neste caso, a consideración de declaración do IRPF para todos os efectos.

A confirmación e presentación do borrador de declaración, e a realización do ingreso, a solicitude da devolución ou a renuncia a esta, efectuaranse por algún dos seguintes medios:

1.Por medios electrónicos a través de Internet na Sede electrónica da Axencia

Neste caso, o contribuínte deberá facer uso dalgún dos sistemas de identificación seguintes:certificado electrónico recoñecido, sistema Cl@ve PIN ou número de referencia.Tratándose de declaracións conxuntas formuladas por ambos os dous cónxuxes será necesario, ademais, comunicar o NIF, así como o número de referencia ou Cl@ve PIN do cónxuxe.

O procedemento a seguir será o seguinte:

a) O declarante deberá conectarse coa Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedendo ao servizo de tramitación do borrador/declaración.A continuación, segundo cal sexa o resultado de borrador de declaración, o contribuínte deberá:

 • Se o resultado do borrador da declaración é a ingresar e non opta pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora como medio de pagamento do importe resultante ou, se é o caso, do correspondente ao primeiro prazo, o declarante cumprirá ou confirmará, no seu caso, as opcións de fraccionamento do pagamento e domiciliación do segundo prazo, consignará o Número de Referencia Completo (NRC) obtido tras efectuar o ingreso na entidade colaboradora e procederá á confirmación e presentación do borrador.

  Para estes efectos, o contribuínte poderá obter o Número de Referencia Completo (NRC) da entidade colaboradora por algunha das seguintes vías:

  • De forma directa, ben nas súas oficinas ou ben a través dos servizos de banca electrónica que aquelas presten aos seus clientes.
  • A través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por vía electrónica, utilizando un certificado electrónico recoñecido ou mediante a utilización do sistema Cl@ve PIN).

  Neste caso, o contribuínte tamén poderá efectuar o pagamento a través dun documento para o ingreso en entidade colaboradora, que deberá imprimir e procederá a efectuar o devandito ingreso.

 • Se o resultado do borrador da declaración é a ingresar e o contribuínte opta pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora como medio de pagamento do importe resultante ou, no seu caso, do correspondente ao primeiro prazo, deberá cumprir ou confirmar o identificador único da conta, Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN) e, no seu caso, as opcións de fraccionamento do pagamento e a domiciliación bancaria e procederá á confirmación e presentación do borrador.
 • Se o resultado do borrador da declaración é un resultado a devolver ou negativo o declarante deberá, se é o caso, cumprir ou confirmar o identificador único da conta, Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN) e proceder á súa confirmación e presentación.

b) Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de Administración Tributaria devolveráen pantalla os datos do modelo de declaración do IRPF correspondente á declaración presentada, xustificante de presentación, validado cun código seguro de verificación no que constará a data e hora de presentación que o declarante deberá imprimir ou arquivar e conservar.

Os contribuíntes tamén poden acceder aos seus datos fiscais e ao resumo do borrador dedeclaración a través dunha aplicación para dispositivos móbiles, logo de rexistro nesta, utilizando algún dos seguintes sistemas de identificación establecidos no apartado anterior (sistema Cl@ve PIN ou número de referencia).Tamén poderán confirmar e presentar o borrador de declaración sempre que non teñan que modificar ou incluír algún dato adicional.

2.Por medios electrónicos a través do teléfono

Mediante chamada ao número 901 200 345 (accesible tamén a través do teléfono 91 535 68 13).Para tal efecto, o contribuínte deberá comunicar, entre outros datos, o seu Número de Identificación Fiscal (NIF), o seu número de referencia, así como o Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN), na que desexe efectuar a citada domiciliación.En caso de declaración conxunta formulada por ambos os dous cónxuxes será necesario, ademais, comunicar o NIF, así como o número de referencia do cónxuxe.

Realizada a presentación, a Axencia Estatal de Administración Tributaria devolverá o código seguro de verificación asociado á presentación.

Para estes efectos, pola Axencia Estatal de Administración Tributaria adoptaranse as medidas de control precisas que permitan garantir a identidade dos contribuíntes que efectúan a comunicación, confirmación e presentación do borrador de declaración.

O contribuínte pode obter o xustificante da súa presentación accedendo á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, mediante o uso dalgún dos sistemas de identificación seguintes:certificado electrónico recoñecido, número de referencia ou sistema Cl@ve PIN, ou ben mediante o servizo de cotexo de documentos electrónicos da Sede Electrónica co código seguro de verificación que lle comunicará o operador telefónico.

A vía telefónica non poderá utilizarse para confirmar o borrador da declaración e levar a cabo a súa presentación cando o resultado deste sexa a ingresar e o contribuínte non opte pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora do importe resultante ou, no seu caso, do correspondente ao primeiro prazo.

Nota:tengase en conta a Resolución do 15 de decembro de 2020, do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se habilitan trámites e actuacións a través da canle telefónica, mediante determinados sistemas de identificación.

3.Persoalmente

A confirmación e presentación borrador de declaración poderá facerse:

a) O contribuínte poderá comparecer nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, logo de solicitude de cita, así como en as habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades locais para a confirmación do borrador de declaración e a súa inmediata transmisión electrónica.

Agora ben, non poderá confirmarse o borrador de declaración e levar a cabo a súa presentación por esta vía cando o resultado deste sexa a ingresar e o contribuínte non opte pola domiciliación bancaria en entidade colaboradora do importe resultante ou, no seu caso, do correspondente ao primeiro prazo.

Tamén poderán presentarse desta forma as declaracións do IRPF de cónxuxes non separados legalmente nas que un deles solicite a suspensión do ingreso e o outro manifeste a renuncia ao cobramento da devolución, calquera que sexa o resultado final das súas declaracións, a ingresar, a devolver ou negativo.

Neste caso entregarase ao contribuínte o seu exemplar do “Modelo 100.Documento de ingreso ou devolución da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas” como xustificante da presentación realizada ou, no seu caso, o xustificante de presentación cos datos do Modelo de declaración do IRPF correspondente á declaración presentada, validado cun código seguro de verificación de 16 carácteres no que constará a data e hora da presentación da declaración.

b) Nas oficinas das Administracións tributarias das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía que subscribisen coa Axencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para a implantación de sistemas de xanela única tributaria, nos termos previstos no devandito convenio.