Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

A declaración do IRPF 2020:aspectos xerais

Modelo de declaración

No presente exercicio, como nos anteriores, aprobouse un único modelo de declaración (Modelo D-100) que deberán utilizar todos os contribuíntes obrigados a declarar polo IRPF.

Para estes efectos, o borrador de declaración do IRPF debidamente confirmado polo contribuínte terá a consideración de declaración do IRPF.

Serán válidas as declaracións efectuadas a través dos servizos de axuda prestados nas oficinas da Axencia Tributaria ou nas habilitadas para tal efecto polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades locais para a prestación do devandito servizo e cuxa presentación se efectúe nas citadas oficinas a través do intranet da Axencia Tributaria.

Información e identificación do domicilio habitual actual do contribuínte

Mantense a identificación do domicilio fiscal do contribuínte introducida en 2019, que ofrece a información do último domicilio fiscal dispoñible na base de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria de forma separada ao resto da declaración e antes da descarga dos datos fiscais para que o contribuínte o ratifique e, no seu caso, poida modificalo.

Asignación tributaria á Igrexa Católica

A disposición adicional décimo oitava da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007 (BOE do 29), establece que, con vixencia dende o 1 de xaneiro de 2007 e con carácter indefinido, o Estado destinará ao sostemento da Igrexa Católica o 0,7 por 100 da cota íntegra do IRPF correspondente aos contribuíntes que manifesten expresamente a súa vontade en tal sentido.

Para estes efectos, enténdese por cota íntegra do IRPF a formada pola suma da cota íntegra estatal e da cota íntegra autonómica, casas [0545] e [0546], respectivamente, da declaración.

En consecuencia, na declaración do IRPF do exercicio 2020 os contribuíntes poderán destinar o 0,7 por 100 da súa cota íntegra ao sostemento económico da Igrexa Católica, marcando cunha "X" a casa [105] da declaración.

Asignación de cantidades a actividades de interese xeral consideradas de interese social

De acordo co establecido na disposición adicional centésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4), que foron prorrogados para 2020 por Acordo do Consello de Ministros do 27 de decembro de 2019, o Estado destinará a subvencionar actividades de interese xeral consideradas de interese social o 0,7 por cento da cota íntegra do IRPF do exercicio 2020, correspondente aos contribuíntes que manifesten expresamente a súa vontade en tal sentido.

Para estes efectos, enténdese por cota íntegra do IRPF a formada pola suma da cota íntegra estatal e da cota íntegra autonómica, casas [0545] e [0546], respectivamente, do modelo de declaración.

En consecuencia, na declaración do IRPF do exercicio 2020, os contribuíntes poderán destinar un 0,7 por 100 da súa cota íntegra a actividades de interese xeral consideradas de interese social marcando cunha "X" a casa [106] da declaración.

Segundo o artigo 2 do Real Decreto-lei 7/2013, do 28 de xuño, de medidas urxentes de natureza tributaria, presupostaria e de fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación (BOE do 29) son eixes das actividades de interese xeral consideradas de interese social, e como tales serán tidos en conta na determinación das bases reguladoras das axudas financiadas coa porcentaxe fixada do rendemento do  IRPF a outros fins de interese xeral considerados de interese social, os seguintes:

  1. A atención ás persoas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.
  2. A atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.
  3. O fomento da seguridade cidadá e prevención da delincuencia.
  4. A protección do medio.
  5. A cooperación ao desenvolvemento.

No marco dos eixes fixados no apartado anterior, e en execución do previsto no artigo II do Acordo entre o Estado español e a Santa Sé sobre asuntos económicos, do 3 de xaneiro de 1979, as cantidades a distribuír, obtidas da asignación da porcentaxe do rendemento do IRPF para outros fins de interese social destinaranse a actividades de interese xeral que, de conformidade cos artigos 3.2 e 6.1 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado, sexan consideradas de interese social.A devandita porcentaxe será fixada anualmente na Lei de Presupostos Xerais do Estado.

Para 2020 a mencionada disposición adicional centésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4) establece que a contía total asignada nos presupostos para actividades de interese xeral consideradas de interese social se distribuirá aplicando as seguintes porcentaxes:O 77,72 por 100 ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, o 19,43 por 100 ao Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación e o 2,85 por 100 ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio.Estas porcentaxes serán de aplicación sobre a liquidación definitiva practicada no propio exercicio 2020.

Importante: a asignación tributaria á Igrexa Católica é independente e compatible coa asignación tributaria a actividades de interese xeral consideradas de interese social.Polo tanto, o contribuínte poderá marcar tanto a casa [105] (asignación tributaria á Igrexa Católica) como a [106] (asignación de cantidades a actividades de interese xeral consideradas de interese social);ou unha soa ou ningunha delas.A elección de calquera das opcións anteriores ou a ausencia de elección, non terá custo económico ningún para o contribuínte, polo que a cantidade a ingresar ou a devolver resultante da declaración non se verá, en ningún caso, modificada.