Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

En xeral:devolucións derivadas da normativa do IRPF

Normativa:Art.º 103 Lei IRPF

Se como resultado final da declaración do IRPF, xa consista esta nunha autoliquidación ou no borrador de declaración debidamente confirmado, obtense unha cantidade a devolver, o contribuínte pode solicitar a devolución do devandito importe.

De acordo co disposto no artigo 103 da Lei do IRPF, este importe será, como máximo, a suma das retencións efectivamente practicadas, os ingresos a conta e pagamentos fraccionados realizados do IRPF, así como das cotas do Imposto sobre a Renda de non Residentes satisfeitas por contribuíntes que adquirisen a devandita condición por cambio de residencia, máis o importe correspondente, se é o caso, á dedución por maternidade regulada no artigo 81 da Lei do IRPF e/ou á dedución por familia numerosa ou persoas con minusvalidez a cargo prevista no artigo 81 bis da Lei do IRPF.

Como se devolve?

A devolución non é automática.O contribuínte deberá solicitala expresamente por medio do “Documento de Ingreso ou Devolución” (modelo 100) que acompaña os impresos da declaración propiamente dita.

Con carácter xeral, a devolución efectúase mediante transferencia bancaria á conta que o contribuínte indique como da súa titularidade no mencionado documento de ingreso ou devolución, aínda que pode autorizarse o pagamento por cheque cruzado ou nominativo.

Por conseguinte, é de suma importancia que se cumpran correctamente, no apartado correspondente do citado documento, os datos completos da conta na que se desexa recibir a devolución.

O pagamento da cantidade a devolver realizarase mediante transferencia bancaria á conta bancaria que o obrigado tributario ou o seu representante legal autorizado indiquen como da súa titularidade na autoliquidación tributaria, comunicación de datos ou na solicitude correspondente, sen que o obrigado tributario poida esixir responsabilidade ningunha no caso en que a devolución se envíe ao número de conta bancaria por el designado.

Véxase ao respecto o apartado 1 do artigo 132 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, modificado polo artigo 1.Siete do Real Decreto 1615/2011, do 14 de novembro, polo que se introducen modificacións en materia de obrigas formais no citado Regulamento (BOE do 26).

Non obstante, cando o contribuínte non teña conta aberta en ningunha Entidade colaboradora ou concorra algunha circunstancia que o xustifique, poderase facer constar o devandito extremo en escrito dirixido ao titular da Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda ao seu domicilio habitual, incluíndo o devandito escrito xunto á declaración.Á vista deste e, previas as pertinentes comprobacións, o titular da Administración ou Delegación poderá ordenar a realización da devolución que proceda mediante cheque cruzado ou nominativo do Banco de España.

Cando se devolve?

A Administración dispón de seis meses, dende o termo do prazo de presentación das declaracións, ou dende a data da presentación se a declaración foi presentada fose de prazo, para practicar a liquidación provisional que confirme, ou rectifique, o importe da devolución solicitada polo declarante.

Se a liquidación provisional non se tivese practicado no mencionado prazo de seis meses, a Administración procederá a devolver de oficio o exceso de pagamentos a conta sobre a cota autoliquidada, sen prexuízo da práctica das liquidacións ulteriores, provisionais ou definitivas, que puidesen resultar procedentes.

Transcorrido o prazo de seis meses sen que fose ordenado o pagamento da devolución por causa imputable á Administración tributaria, aplicarase á cantidade pendente de devolución o xuro de mora tributario dende o día seguinte ao da finalización do devandito prazo e ata a data en que se ordene o seu pagamento, sen necesidade de que o contribuínte o reclame.

Finalmente, deberá terse en conta que, de apreciarse erros ou omisións na declaración, a Administración tributaria pode rectificar o resultado da liquidación efectuada polo contribuínte mediante a correspondente liquidación provisional, modificando a contía da devolución solicitada ou determinando a improcedencia desta.

No caso de que se produza a devandita liquidación provisional, esta seralle regulamentariamente notificada ao contribuínte, quen poderá interpoñer contra esta os recursos previstos na lexislación tributaria vixente.Todo iso, sen prexuízo de que con posterioridade á práctica da liquidación provisional poidan desenvolverse tanto novas actuacións de comprobación limitada polos órganos de Xestión Tributaria, coma actuacións de inspección, en ambos os dous casos, cando se descubran novos feitos ou circunstancias que resulten de actuacións distintas das realizadas e especificadas na liquidación provisional.

Atención: non será imputable á Administración tributaria a demora cando a devolución non poida tramitarse dentro do prazo sinalado, por non estar a declaración correctamente cumprida en todos os seus extremos, non conter a documentación esixida, ou carecer, ou ser erróneos, os datos da conta á que deba ser transferido o seu importe.