Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Suposto especial:solicitude de devolución no caso de contribuíntes falecidos durante 2020

No caso de contribuíntes falecidos durante 2020, o IRPF devindicarase na data do falecemento e o período impositivo resultará inferior ao ano natural.

Véxanse ao respecto no Capítulo 2 deste Manual o apartado "Devindicación e período impositivo".

Neste caso, son os sucesores do falecido que quedan obrigados a cumprir as obrigas tributarias pendentes polo IRPF, con exclusión das sancións, de conformidade co artigo 39.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria.

Para iso deben presentar a declaración do falecido na modalidade individual e integrar as rendas obtidas ata o momento do seu falecemento, realizando, se é o caso, o pagamento da débeda resultante.

Agora ben, se o resultado da devandita declaración é a devolver, para tramitar a devolución e obter o pagamento, os sucesores do falecido deberán cumprir o imprimido modelo H-100 ("Solicitude de pagamento de devolución a herdeiros"), dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedendo a través da ruta:"Todos os trámites/Impostos e taxas/Otros/Devolucións a sucesores de persoas físicas".

Xunto coa solicitude deberán achegar a seguinte documentación:

 • Para importes inferiores ou iguais a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completo.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • No suposto de que haxa varios herdeiros e se desexe que o importe da devolución
  • sexa aboado a un deles, autorización escrita e asinada con fotocopia do DNI de
  • todos eles.
  • Certificado bancario de titularidade da conta a nome das persoas que van cobrar
  • a devolución.
 • Para importes superiores a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completo.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • Xustificante de ter declarado no Imposto de Sucesións e Doazóns o importe da devolución.
  • No caso de existir varios herdeiros e que o medio de pagamento elixido sexa a transferencia, certificado bancario de titularidade da conta a nome de todos os herdeiros ou, no seu caso, Poder Notarial a favor dalgún/s deles.