Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Suposto especial: solicitude de devolución no caso de contribuíntes falecidos durante 2020

No caso de contribuíntes falecidos durante 2020, o IRPF se devengará na data do falecemento e o período impositivo resultará inferior ao ano natural.

Véxanse ao respecto no Capítulo 2 deste Manual o apartado "Devindicación e período impositivo".

Neste caso, son os sucesores do falecido quen quedan obrigados a cumprir as obrigas tributarias pendentes polo IRPF, con exclusión das sancións, de conformidade co artigo 39.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Para iso, deben presentar a declaración do falecido na modalidade individual e integrar as rendas obtidas ata o momento do seu falecemento, realizando, se é o caso, o pagamento da débeda resultante.

Agora ben, se o resultado da devandita declaración é a devolver, para tramitar a devolución e obter o pagamento, os sucesores do falecido deberán cubrir o impreso modelo H-100 ("Solicitude de pagamento de devolución a herdeiros"), dispoñible na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedendo a través da ruta: "Todos os trámites/Impostos e taxas/Outros/Devolucións a sucesores de persoas físicas".

Xunto coa solicitude, deberán achegar a seguinte documentación:

 • Para importes inferiores ou iguais a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completa.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • No suposto de que haxa varios herdeiros e se desexe que o importe da devolución
  • sexa abonado a un deles , autorización escrita e asinada con fotocopia do DNI de
  • todos eles.
  • Certificado bancario de titularidade da conta a nome das persoas que van cobrar
  • a devolución.
 • Para importes superiores a 2.000 euros:

  • Certificado de defunción.
  • Libro de Familia completa.
  • Certificado do Rexistro de Últimas Vontades.
  • Testamento (só se figura no certificado de últimas vontades).
  • Xustificante de declarar no imposto de sucesións e doazóns o importe da devolución.
  • No caso de existir varios herdeiros e que o medio de pagamento elixido sexa a transferencia, certificado bancario de titularidade da conta a nome de todos os herdeiros ou, se é o caso, Poder Notarial a favor dalgún / s deles .