Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Caso práctico

A comunidade de bens "X", cuxo NIF é E28000000, está formada por dous comuneiros, cada uns dos cales ten unha porcentaxe de participación do 50 por 100.O comuneiro "E" é contribuínte polo NIF e o comuneiro "Z" é contribuínte do Imposto sobre Sociedades.A comunidade de bens obtivo no exercicio 2020 as seguintes rendas:

 • 12.200 euros procedentes do arrendamento durante todo o ano dunha vivenda a un matrimonio.O devandito inmoble foi adquirido pola entidade no ano 2000, ascendendo o custo de adquisición satisfeito por esta a 250.000 euros.A referencia catastral do inmoble é 0052807VK4724A0003KI.O valor catastral do inmoble no exercicio 2019 foi de 58.500 euros, dos que o 40 por 100 corresponden ao valor do chan.

  Os gastos satisfeitos ao longo do exercicio 2020 pola entidade en relación co inmoble foron os seguintes:

  • Recibo comunidade:1.100 euros.
  • Recibo IBI:360 euros.
  • Intereses derivados do financiamento do inmoble:1.300 euros.
 • 1.200 euros, en concepto de intereses derivados dunha imposición a prazo fixo de dous anos e un día.A liquidación dos citados intereses produciuse, ao vencemento do prazo, o día 2 de outubro de 2020.
 • 1.800 euros, en concepto de dividendos procedente de accións dunha entidade residente en territorio español.Os gastos de administración e depósito das accións ascenderon a 10 euros.
 • A comunidade de bens exerce unha actividade económica empresarial cuxo rendemento neto se determina no método de estimación directa, modalidade normal.De acordo cos datos e rexistros contables da entidade, os ingresos do exercicio ascenderon a 50.000 euros, sendo os gastos deducibles, incluídas as amortizacións fiscalmente computables, de 20.000 euros.
 • O día 10 de xaneiro de 2020 vendeu en bolsa por 150.000 euros, descontados os gastos inherentes á devandita transmisión satisfeitos pola entidade, un paquete de accións adquirido o 1 de outubro de 1999 por 100.000 euros, incluídos os gastos inherentes á devandita adquisición satisfeitos pola entidade.
 • O día 15 de novembro de 2020 vendeu por 150.000,00 euros, descontados os gastos e tributos inherentes á devandita transmisión satisfeitos pola entidade, un inmoble non afecto á actividade económica adquirido o día 1 de outubro de 2001 por un importe equivalente a 100.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición satisfeitos pola entidade.A referencia catastral do inmoble é 9872023VH5797S0001WX e o seu valor catastral, que non foi obxecto de revisión nos últimos 10 anos, ascende no exercicio 2020 a un importe de 30.500 euros.O inmoble estivo desocupado dende a súa adquisición.
 • O importe das retencións e ingresos a conta soportados pola entidade ascenderon a:570 euros (228 efectuados sobre os intereses e 342 euros sobre os dividendos).

Determinar a renda atribuíble pola entidade a cada un dos seus membros e os importes que cada un deles debe incluír na declaración anual correspondente á súa imposición persoal.

Solución:

1.Determinación pola entidade da renda atribuíble a cada comuneiro segundo as normas do IRPF:

1.1.Rendementos do capital inmobiliario:

 • Ingresos íntegros:12.200
 • Gastos deducibles:
  • Recibo comunidade:1.100
  • Recibo IBI:360
  • Intereses financiamento inmoble:1.300
  • Amortización inmoble 3% s/(60% x 250.000,00) =4.500

  Total gastos deducibles:7.260,00

 • Rendemento neto (12.200 – 7.260)=4.940
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/4.940) =2.470

1.2.Rendementos do capital mobiliario:

 • Rendemento neto dividendos (1.800 - 10)=1.790
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/1.790) =895
 • Rendemento neto intereses:1.200
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 1.200) =600

1.3.Rendementos de actividade económica:

 • Ingresos íntegros:50.000
 • Gastos deducibles, incluídas amortizacións:20.000
 • Rendemento neto (50.000 - 20.000) =30.000
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 30.000) =15.000 

1.4.Ganancias e perdas patrimoniais (venda accións):

 • Valor de transmisión:150.000
 • Valor adquisición:100.000
 • Ganancia patrimonial (150.000 - 100.000)=50.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "E" (50% s/50.000) =25.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "Z" (50% s/50.000) =25.000

1.5.Ganancias e perdas patrimoniais (venda inmoble):

 • Valor de transmisión:150.000
 • Valor adquisición:100.000
 • Ganancia patrimonial (150.000 - 100.000) =50.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "E" (50% s/50.000) =25.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "Z" (50% s/50.000) =25.000

1.6.Renda inmobiliaria imputada (inmoble desocupado):

 • Renda atribuíble (2% s/30.500) x (317 ÷ 365)=529,78
 • Renda atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 529,78) =264,89

1.7.Retencións e ingresos a conta:

 • Atribuíbles a cada un dos comuneiros (50% s/570) =285

2.Declaración da renda atribuída polo comuneiro "E" contribuínte do IRPF:

2.1.Rendemento do capital inmobiliario:

 • Rendemento neto atribuído:2.470
 • Redución arrendamento vivenda (60% s/2.470) =1.482
 • Rendemento neto computable (2.470 - 1482) =988

2.2.Rendemento neto do capital mobiliario a integrar na base impoñible do aforro:

 • Dividendos
 • Importe íntegro:900
 • Gastos deducibles imputables:5
 • Intereses:
  • Rendemento neto atribuído:600

  Total rendemento neto computable do capital mobiliario (900 + 600 – 5) = 1.495

2.3.Rendemento actividades económicas:

 • Rendemento neto atribuído:15.000

2.4.Ganancias patrimoniais a integrar na base impoñible do aforro:(1)

 • Renda imputable (25.000 +25.000) =50.000

2.5.Renda inmobiliaria imputada:

 • Importe atribuído:264,89

Nota ao exemplo:

(1) Ao tratarse en ambos os dous casos de ganancias obtidas pola transmisión de elementos patrimoniais (venda de accións e inmoble) o seu importe intégrase na base impoñible do aforro.Con relación ás ganancias e perdas que integran a base impoñible do aforro véxase o Capítulo 11.(Volver)