Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Medidas para evitar a dobre imposición

Normativa:Art.º 92.4 Lei IRPF

Cando proceda a imputación, serán deducibles da cota íntegra do IRPF correspondente ao contribuínte que efectúa a imputación das rendas as seguintes cantidades:

  1. O imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao IRPF ou sobre Sociedades que, satisfeito no estranxeiro pola persoa ou entidade non residente primeira cesionaria, corresponda á parte da renda neta derivada da contía que debe incluír na súa base impoñible.
  2. El IRPF ou sobre Sociedades que, satisfeito en España pola persoa ou entidade residente primeira cesionaria, corresponda á parte da renda neta derivada da contía que debe incluír na súa base impoñible.
  3. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios distribuídos pola primeira cesionaria, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á contía incluída na base impoñible.
  4. O imposto satisfeito en España, cando a persoa física non sexa residente, que corresponda á contraprestación obtida pola persoa física como consecuencia da primeira cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización.
  5. O imposto ou impostos de natureza idéntica ou similar ao IRPF satisfeito no estranxeiro, que corresponda á contraprestación obtida pola persoa física como consecuencia da primeira cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización.

Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a imputación, sen que poidan exceder, no seu conxunto, da cota íntegra que corresponda satisfacer en España pola renda imputada na base impoñible.

En ningún caso se deducirán os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais

Véxanse ao respecto a definición de paraíso fiscal, de nula tributación e de efectivo intercambio de información tributaria que recolle a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal e que se comenta na "Relación de países e territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais"Dentro do apartado dedicado á "Imputación de rendas por socios ou partícipes de institucións de investimento colectivo constituídas en paraísos fiscais" neste Capítulo.

O importe correspondente aos impostos que, conforme ao anteriormente especificado, resulten deducibles minorarán a cota líquida total, para o que deberán facerse constar na casa [0590] do apartado "M" da declaración.