Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ámbito de aplicación

Delimitación positiva

Normativa:Art.º 91.1 da Lei IRPF

Sen prexuízo do disposto nos tratados e convenios internacionais que pasasen a formar parte do noso ordenamento interno, os contribuíntes do IRPF deberán incluír na base impoñible xeneral da renda do período impositivo, como un compoñente máis independente e autónomo desta, a renda positiva obtida por unha entidade non residente en territorio español, en tanto que a devandita renda pertenza a algunha das clases detállanse no apartado seguinte e concorran as seguintes circunstancias en canto ao grao de participación e ao nivel de tributación da entidade non residente:

  1. Grao de participación na entidade non residente

    A participación do contribuínte no capital, os fondos propios, os resultados ou os dereitos de voto da entidade non residente en territorio español, na data de peche do exercicio social desta última, debe ser igual ou superior ao 50 por 100.

    Para estes efectos a participación do contribuínte pode ser directamente na entidade non residente ou ben indirectamente a través doutra ou outras entidades non-residentes.

    O devandito grao de participación pode ostentalo o contribuínte por si mesmo ou conxuntamente con entidades vinculadas, segundo o previsto no artigo 18 da LIS, ou con outros contribuíntes unidos por vínculos de parentesco, incluído o cónxuxe, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o segundo grao inclusive.

  2. Nivel de tributación da entidade non residente participada

    O imposto de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades satisfeito pola entidade non residente participada por razón das rendas que deban incluírse, debe ser inferior ao 75 por 100 da tributación que correspondería a esas mesmas rendas no Imposto sobre Sociedades español.

Delimitación negativa:Entidades non-residentes en territorio español excluídas do réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa:Art.º 91.15 da Lei IRPF

A imputación de rendas no réxime de transparencia fiscal internacional non é de aplicación cando a entidade non residente en territorio español sexa residente noutro Estado membro da Unión Europea, sempre que o contribuínte acredite que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos e que realiza actividades económicas.

Tampouco é de aplicación cando se trate dunha institución de investimento colectivo regulada pola Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, pola que se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e administrativas sobre determinados organismos de investimento colectivo en valores mobiliarios, constituída e domiciliada nalgún Estado membro da Unión Europea.

Polo tanto, para a aplicación deste réxime de imputación a entidade non residente en territorio español non pode ser residente noutro Estado membro da Unión Europea ou sendo residente noutro Estado membro da Unión Europea o contribuínte non pode acreditar que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos e que realiza actividades económicas ou se trata dunha institución de investimento colectivo regulada pola Directiva 2009/65/CE.