Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendas susceptibles de imputación

Hai que distinguir entre:

. Rendas obtidas de entidades que non desenvolvan actividades económicas

Normativa:Art.º 91.2 da Lei IRPF

Os contribuíntes imputarán a renda total obtida pola entidade non residente en territorio español cando esta non dispoña da correspondente organización de medios materiais e persoais para a súa realización, mesmo se as operacións teñen carácter recorrente.É dicir, cando se considere que estas entidades non desenvolven actividades económicas.

No caso de dividendos, participacións en beneficios ou rendas derivadas da transmisión de participacións atenderase, en todo caso, ao disposto no apartado seguinte.

Entenderase por renda total o importe da base impoñible que resulte de aplicar os criterios e principios establecidos na LIS e nas restantes disposicións relativas ao Imposto sobre Sociedades para a determinación daquela.

Non obstante, o anterior non resultará de aplicación cando o contribuínte acredite que as referidas operacións se realizan cos medios materiais e persoais existentes nunha entidade non residente en territorio español pertencente ao mesmo grupo, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, ou ben que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos.

Entenderase que o grupo de sociedades a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio inclúe as entidades multigrupo e asociadas nos termos da lexislación mercantil.

. Rendas obtidas de entidades que desenvolvan actividades económicas

Normativa:Art.º 91.3 da Lei IRPF

Como regra xeral e coas matizacións contidas no artigo 91.3 da Lei do IRPF, o socio residente cando non sexa imputable a renda total obtida conforme ao sinalado no apartado anterior ten a obriga de imputar na parte xeral da base impoñible unicamente a renda positiva obtida pola entidade non residente en territorio español que proveña de cada unha das seguintes fontes:

 1. Titularidade de bens inmobles, rústicos e urbanos, ou de dereitos reais que recaian sobre estes, salvo que estean afectos a unha actividade económica ou cedidos en uso a outras entidades non-residentes, pertencentes ao mesmo grupo de sociedades da titular no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, e igualmente estiveren afectos a unha actividade económica.
 2. Participación en fondos propios de calquera tipo de entidade e cesión a terceiros de capitais propios, nos termos previstos na normativa do IRPF, salvo as que proceda dos seguintes activos financeiros:

  • Os tidos para dar cumprimento a obrigas legais e regulamentarias orixinadas polo exercicio de actividades económicas.
  • Os que incorporen dereitos de crédito nacidos de relacións contractuais establecidas como consecuencia do desenvolvemento de actividades económicas.
  • Os tidos como consecuencia do exercicio de actividades de intermediación en mercados oficiais de valores.
  • Os tidos por entidades de crédito e aseguradoras como consecuencia do exercicio das súas actividades empresariais, sen prexuízo do establecido na letra g).
 3. Operacións de capitalización e seguro, que teñan como beneficiario á propia entidade.
 4. Propiedade industrial e intelectual, asistencia técnica, bens mobles, dereitos de imaxe e arrendamento ou subarrendamento de negocios ou minas, nos termos establecidos no artigo 25.4 da Lei do IRPF.

  Non obstante, non será obxecto de imputación a renda procedente de dereitos de imaxe que deba imputarse conforme ao disposto no artigo 92 da Lei do IRPF

 5. Transmisión dos bens e dereitos referidos nas letras a), b), c) e d) anteriores que xere rendas.
 6. Instrumentos financeiros derivados, agás os designados para cubrir un risco especificamente identificado derivado da realización de actividades económicas.
 7. Actividades crediticias, financeiras, aseguradoras e de prestación de servizos, agás os directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas, directa ou indirectamente, con persoas ou entidades vinculadas, nos termos do artigo 18 da LIS, residentes en territorio español, en canto determinen gastos fiscalmente deducibles nas devanditas persoas ou entidades residentes.