Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Medidas para evitar a dobre imposición

Dedución da cota líquida do IRPF

Normativa:Art.º 91.10 Lei IRPF

Será deducible da cota líquida do IRPF o imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á renda positiva incluída na base impoñible.

Esta dedución poderá practicarse, aínda cando os impostos ou gravames correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a inclusión, sen que o seu importe poida exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva incluída na base impoñible.

En ningún caso se deducirán os impostos satisfeitos en países ou territorios considerados como paraísos fiscais.

Esta dedución non poderá exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva imputada na base impoñible.

O importe que, conforme ao anteriormente indicado, resulte deducible deberá facerse constar na casa [0589] da declaración.

Recorde: non se integran na base impoñible do contribuínte os dividendos ou participacións en beneficios na parte que corresponda á renda positiva que fose imputada e que unha mesma renda positiva soamente poderá ser obxecto de imputación por unha soa vez, calquera que sexa a forma e a entidade en que se manifeste.

Transmisión da súa participación polo contribuínte

Normativa:Art.º 91.11 Lei IRPF

Para determinar a ganancia ou perda patrimonial derivada da transmisión das participacións, directas ou indirectas, nas entidades non-residentes cuxas rendas fosen imputadas, a Lei prevé a aplicación de regras valorativas específicas análogas ás utilizables no caso de transmisión de participacións de sociedades que tributaron como patrimoniais [artigo 35.1.c) do texto refundido da Lei do IRPF, aprobado polo Real Decreto lexislativo 3/2004, do 5 de marzo, vixente a 31 de decembro de 2006], coa salvidade de que os beneficios sociais imputados e non distribuídos a que se refire a Lei no suposto de sociedades patrimoniais deben entenderse substituídos neste suposto polas rendas positivas imputadas na base impoñible.

De acordo co anterior, da transmisión das participacións, directas ou indirectas, nas entidades non-residentes cuxas rendas fosen imputadas, a ganancia ou perda computarase pola diferenza entre o valor de adquisición e de titularidade e o valor de transmisión daquelas.

Para tal efecto, o valor de adquisición e de titularidade considerarase integrado por:

(+) O prezo ou cantidade desembolsada para a súa adquisición.

(+) O importe dos beneficios sociais que, sen efectiva distribución, tivesen sido obtidos pola sociedade non residente durante os períodos impositivos nos que o contribuínte tivese incluído na súa base impoñible rendas positivas pola súa participación nela.

Pola súa banda o valor de transmisión a computar será, como mínimo, o teórico resultante do último balance pechado, unha vez substituído o valor neto contable dos activos polo valor que terían para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio, ou polo seu valor de mercado se fose inferior.