Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Obrigas formais especificas derivadas do réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa: Art. 91.12 Lei IRPF. Véxase tamén a orde de aprobación do modelo do IRPF

Os contribuíntes a quen resulte de aplicación este réxime deberán presentar conxuntamente coa declaración polo IRPF os seguintes datos relativos á entidade non residente en territorio español:

  1. Nome ou razón social e lugar do domicilio social.
  2. Relación de administradores e lugar do domicilio fiscal.
  3. Balance, conta de perdas e ganancias e memoria.
  4. Importe das rendas positivas que deban ser imputadas.
  5. Xustificación, se é o caso, dos impostos satisfeitos respecto da renda positiva que deba ser imputada.

Esta información que debe acompañar á declaración do IRPF pódese presentar a través do rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria accedendo ao trámite de achega de documentación complementaria correspondente á declaración.

O rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria encóntrase regulado en Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria pola que se crea a sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Tamén poderán presentarse no rexistro presencial da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Todo iso entenderase sen prexuízo do que se dispón no apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que establece que os documentos que os interesados dirixan aos órganos das Administracións Públicas poderán presentarse:

  1. No rexistro electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo  2.1.
  2. Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
  3. Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
  4. Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  5. En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.