Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Suposto especial: entidades residentes en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais ou de nula tributación

Normativa: Art. 91.13 da Lei IRPF

Cando a entidade participada sexa residente de países ou territorios considerados como paraísos fiscais ou nun país ou territorio de nula tributación, presumirase, agás proba en contrario, que se producen as seguintes circunstancias:

  1. Que a tributación da entidade non residente polas rendas obxecto de inclusión é inferior ao 75 por 100 do importe que correspondese a esas mesmas rendas aplicando as normas do Imposto sobre Sociedades españolas.
  2. Que a entidade é produtora das rendas enumeradas nas letras a), b), c), d), e), f) e g) da rúbrica "Rendas obtidas de entidades que desenvolvan actividades económicas" dentro do apartado "Contido do réxime e momento da imputación ", polo que as mesmas deben entenderse como imputables.
  3. Que a renda obtida pola entidade participada é o 15 por 100 do valor de adquisición da participación.

Véxanse ao respecto a definición de paraíso fiscal, de nula tributación e de efectivo intercambio de información tributaria que recolle a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal e que se comenta na "Relación de países e territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais" dentro do  apartado dedicado á  "Imputación de rendas por socios ou partícipes de institucións de investimento colectivo constituídas en paraísos fiscais" neste Capítulo.